OTEVŘELOVÁ, E. Design plně elektrického vstřikovacího lisu s uzavírací silou do 100 tun [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

John, David

Pro design je důležité i hodnocení postupu návrhu a designérských kvalit práce: průběh a postup práce – A řešení modelu – B úroveň tvarové kultivace – A barevnost navrženého designu - B grafická úprava posterů – B Diplomová práce detailně analyzuje vybrané zástupce vstřikovacích lisů, jejich jednotlivé funkční celky, použité způsoby pohonu a uspořádání hlavních konstrukčních částí včetně ovládacích panelů a periférií. Analytická část zmiňuje samotný proces lisování a základní části výrobního cyklu. Návrh designu logicky člení kryt podle technologických částí stroje (vstřikovací jednotka, zavírací jednotka). Výrazovým prostředkem jsou jednoduché linie, které svým tvarem podporují tok materiálu ve stroji. Návrh odpovídá technologickým požadavkům na vyrobitelnost a naznačuje konstrukci jednotlivých částí stroje. V návrhu byla podrobně řešena ergonomie ovládání a obsluhy stroje s možností připojení periferií. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu Design plně elektrického vstřikovacího lisu se zavírací silou do 100 tun.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tvarůžek, Martin

Autorka beze zbytku naplnila to, co se od průmyslového designéra v průmyslovém segmentu očekává. Podařilo se jí pozvednout hodnotu stroje nad rámec konstruktérské práce. Její výskedek je vizuálně zcela v souladu s tendencemi lídrů trhu, kultivace tvaru, který představuje je na profesionáůní úrovni, umí se v hmotě velmi dobře vyjadřovat Představený návrh respektuje elementární technologocké postupy, které se při výrobě takových zařízení dominantně používají. Oceňuji velmi jemnou práci s barvami, autorka navíc díky promyšlenému dělení jednotlivých částí opláštění nabízí možnému výrobci dostatečný prostor pro kastomizaci v rámci podpory jeho obchodní činnosti. Drobné výtky mám k zakončení opláštění na kratší straně, každý přesah jednoho dílu přes druhý, každá, překážka mohou být v provozu na obtíž, mohou dokonce představovat jisté bezpečnostní riziko. Závěrečná zpráva je zpracována na vysoké úrovni, autorčin metodický postup shledávám správným, přičemž je vhodně v jednotlivých kapitolách zprávy odprezentován.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 125157