ROVENSKÁ, K. Dielektrické metapovrchy jako moderní optické prvky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ligmajer, Filip

Katarína Rovenská ve své diplomové práci úspěšně navázala na vysokou úroveň své předchozí práce bakalářské. Tématu výroby metapovrchů a zkoumání jejich optických vlastností věnovala opět nadstandardní množství času a energie, seznámila se s velkým množstvím relevantní literatury, osvojila si nové výrobní i charakterizační techniky, a po celou dobu pracovala neobyčejně svědomitě a samostatně. Obdobně přistoupila i k formálnímu zpracování diplomové práce, kterou hodnotím jako výbornou, a proto mě velmi těší, že je odhodlána zabývat se souvisejícími tématy i nadále v rámci doktorského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolařík, Vladimír

Diplomová práce Kataríny Rovenské se zabývá vytvářením a charakterizcí dielektrických metapovrchů s cílenou aplikací v optické oblasti. Tematicky práce částečně navazuje na její bakalářskou práci (2018). Text je psán kvalitní a srozumitelnou angličtinou. Základní požadavky kladené na diplomovou práci byly splněny, jak vyplývá z hodnocení dílčích kritérií uvedených výše. K práci nemám výhrad, které by stály za zmínku. Naopak, předložená práce je pečlivě a kvalitně zpracovaná; diplomantka dosáhla zajímavých a srozumitelně popsaných výsledků, zejména v technologické oblasti. Práci tak hodnotím jako výbornou, tedy klasifikačním stupněm A. Několik drobností: – Str. 34, kap. 4.1, druhá věta uvádí tloušťku vrstvy TiO2, nicméně tato není blíže diskutována. – Str. 39, obr. 16(b) neodpovídá popisu varianty z obr. 15(b). – Str. 41, obr. 17(a) obsahující schéma struktury by mohl být názornější. – Str. 42, odst. 3, třetí věta (The next step …) obsahuje dvakrát „was“, není srozumitelné. – Str. 45, obr. 20(a) ukazuje závislost, která není monotónní. – Str. 51, odst. 1, třetí věta není zcela přesná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125233