GRIM, J. Spektroskopie fotoionizačního přechodu neutrálního atomu vápníku emitovaného laserovou ablací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Číp, Ondřej

V průběhu realizace práce student postupoval v souladu se zadáním. Velmi kladně lze hodnotit zejména fakt, že student realizoval experimentální vakuovou aparaturu a plně zprovoznil metodu laserové pulsní ablace atomů vápníku, který má zásadní přínos pro oddělení Koherenční optiky Ústavu přístrojové techniky. Student splnil zadání práce a nad rámec tohoto zadání i provedl porovnání spekter neutrálních atomů vápníku získaných při laserové ablaci a tepelné generaci. Doporučuji proto předloženou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrabina, Jan

Úkolem předkládané diplomové práce bylo studium a implementace metody laserové ablace atomů vápníku, zásadní součásti rozsáhlého vědeckého experimentu laserového chlazení zachycených iontů. Cílem bylo srovnat efektivitu této metody s doposud používaným generováním neutrálních atomů pomocí pícky žhavené elektrickým proudem a navrhnout a realizovat vhodnou vakuovou sestavu pro praktické ověření výsledků. V experimentální části práce bylo dále cílem rozšířit sestavu o optomechanickou část, umožňující laserovou spektroskopii vytvořených atomů. Autor v úvodní části podává jasné vysvětlení motivace k realizované práci, analyzuje současný stav vědeckého poznání v dané problematice a srovnává fyzikální vlastnosti současné metody přípravy neutrálních atomů pomocí elektrické pícky s navrhovanou metodou laserové ablace. Teoretická část práce je dále doplněna o popis klíčových prvků systému laserové ablace a zahrnuje i úvod do spektroskopie vápníku. Experimentální část práce se zabývá návrhem a konstrukcí vakuové sestavy pro přípravu neutrálních atomů, umožňující realizovat obě srovnávané metody. Vakuová aparatura je vhodně doplněna o optickou část zahrnující i lasery pro fotoionizaci a detekci vytvořených atomů pomocí single-photon citlivého detektoru. Navržená sestava zároveň umožňuje měření spektrálních profilů připravených atomů. Autor pomocí sestavy studuje efektivity i vliv parametrů obou metod, především účinnost laserové ablace v závislosti na energii a frekvenci pulzů. Autorovi se podařilo navržené vakuové a optomechanické sestavy úspěšně zkonstruovat a uvést do provozu, dokázal změřit výsledné spektrální charakteristiky a účinnosti laserové ablace. Práce jasně prokázala přínosy navržené metody pro přípravu vápníkových atomů. Výsledky práce tak mohou být plně využity pro navazující vědecké experimenty s laserovým chlazením iontů. Autor v práci řádně zdůvodnil použité metody i výběr klíčových komponent. Detailní teoretická analýza a především komplexnost celé experimentální části ukazuje na vysoké odborné znalosti, odhodlání a píli autora. Domnívám se, že je předkládaná práce vypracována velice zdařile a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125270