JAWORKOVÁ, M. Úprava konstrukce zařízení pro měření rozptylu laserového světla z drsných povrchů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Ohlídal, Miloslav

Diplomantka Bc. Magdalena Jaworková přistoupila k řešení zadané problematiky v rozsahu, který je adekvátní diplomové práci. Podstatnou část úvodní části práce tvoří shrnutí základů skalární teorie difrakce, z níž skalární Beckmanova-Kirchhoffova teorie rozptylu světla vychází. Zde bych diplomantce vytkl, že toto shrnutí se až příliš drží doporučené studijní literatury. Nicméně správně formuluje z tohoto shrnutí závěr, kterým zdůvodňuje optimální koncepci skaterometru SMII, jehož detekční část navrhuje. Těžiště práce spočívá v konstrukčním návrhu a realizaci detekční části skaterometru SM II. Tato část práce diplomantky znamená významný přínos pro zvýšení citlivosti, přesnosti a dynamického rozsahu měření pomocí SM II a tím tedy k činnosti Laboratoře koherenční optiky ÚFI v oblasti využití rozptylu světla k posuzování kvality povrchů pevných těles. Nikoliv vinou diplomantky nebylo možno prověřit parametry této detekční části v praxi, a to z toho důvodu, že nouzový stav vyhlášený vládou ČR přerušil studium na vysokých školách, kam studenti neměli přístup. Ze stejného důvodu nebyla dokončena ovládací elektronika k SM II (její provedení byl zadáno externí firmě WERNHERD technology s.r.o.). S ohledem na tyto skutečnosti hodnotím splnění požadavků a cílů zadání diplomantkou známkou A. Diplomová práce je logicky uspořádána, postup řešení zadaných úkolů je prezentován srozumitelně. Stylistické, gramatické i formální nedokonalosti se v práci projevují sporadicky a nenarušují její celkové vyznění. Diplomantka prokázala schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry, jakož i schopnost pracovat s literaturou. Závěrem konstatuji, že diplomantka v rámci objektivních podmínek pro její práci splnila požadavky a cíle zadání diplomové práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Klapetek, Petr

Práce se zaměřuje na oblast měření rozptylu z drsných povrchů, což je důležitá oblast metrologie povrchů zasahující řadu průmyslových oborů. Práce v první řadě obsahuje podrobný teoretický popis problematiky. Jsou zde prezentovány základy celé koncepce měření rozptylu a definovány jednotlivé měřitelné veličiny. Ty ve velké většině nejsou dále využity v experimentální části práce; nicméně i tak je jejich uvedení vhodné a demonstrují znalost problematiky v širším kontextu. Vlastním přínosem práce je především návrh úprav zařízení pro měření rozptylu, kde je hlavním vkladem diplomandky práce související s volbou nového detektoru, kde byla analyzována řada možných přístupů. S ohledem na vybrané komponenty pak byla modifikována i konstrukce celého zařízení. To je nepochybně přínosem pro pracoviště diplomanda a umožňuje další rozvoj problematiky měření rozptylu z drsných povrchů. První z cílů práce, tj. navrhnout úpravy zařízení pro měření rozptylu se podařilo splnit bez výhrad. Bohužel, z pohledu druhého cíle, tj. „Určit parametry nového uspořádání SM II pomocí experimentálního měření povrchem rozptýleného světla“ je práce podstatně stručnější. Vyvinuté zařízení je sice řádně zdokumentováno, ale podle všeho na něm neproběhla žádná měření a není ani uveden plán dalšího postupu (kromě zmínky, že se v jiné DP také reviduje elektronika). Už samotná konstrukce zařízení je hodnotným výsledkem, nicméně bylo by vhodné se v práci k otázkám dalšího postupu, nebo k problémům, které případně při testování vznikly, alespoň šířeji vyjádřit. Toto je oblast, kterou by bylo důležité podrobněji prezentovat při obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125426