HRDINA, V. Výroba rohové krytky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

Diplomová práce pana Bc. Vojtěcha Hrdiny je zaměřena na výrobu rohové krytky, která je prvotně určena na ochranu rohů reproduktorů, ale je použitelná i na jiné druhy výrobků. Součást by tedy měla odolávat mechanickému namáhání a autor tedy navrhl i vhodný materiál. Literární studie je zaměřena na technologii vstřikování plastů a výstupem práce je navržená forma. Autor pracoval samostatně a využíval spolupráce formou konzultací a výsledkem je funkční návrh formy. Práce pana Bc. Vojtěcha Hrdiny splnila požadavky zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ohnišťová, Petra

Diplomová práce obsahuje kvalitně zpracovanou literární rešerši týkající se termoplastů, technologie vstřikování a konceptu vstřikovacích forem. Praktická část obsahuje rozbor konstrukce formy pro výrobu rohové krytky pro reprobox. Rozbor konstrukce formy je zpracován adekvátně a obsahuje základní výpočty, které jsou podpořeny simulacemi z Autodesk Inventor. Během simulací byly zjištěny očekávané problémy s propady v místech zesílení stěny a také se studenými spoji v okolí děr. Pro tyto zjištění však bohužel nebyla navržena žádná řešení. V závěru práce je zpracováno ekonomické zhodnocení, kde je mnoho parametrů odhadováno a mírně poddimenzováno. Z formálního hlediska v textu chybí odkazy na citace (citace jsou uvedeny u názvu jednotlivých kapitol), není tudíž možné rozpoznat, zde kterých zdrojů autor čerpal v jednotlivých odstavcích a není v celém dokumentu vždy zcela zachována formální, grafická a stylistická stránka práce. Nicméně tyto formální nedostatky však neznehodnocují odbornou kvalitu práce, která splňuje požadavky závěrečné diplomové práce. Práci proto plně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125606