NYÉKYOVÁ, D. Vliv očkování litiny očkovadly s obsahem vizmutu na strukturu a mechanické vlastnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Roučka, Jaromír

Cílem diplomové práce bylo ověření vlivu grafitizačního očkovadla s obsahem vizmutu na disperzitu grafitu a změnu struktury a vlastností litiny s kuličkovým grafitem. Pro tento účel byly odlévány tavby feritoperlitické litiny, při jejichž zpracování bylo použito očkovadlo SMW 605 fy. ASK Chemicals s obsahem Bi a další srovnávací očkovadla SB5 a VP216 od téže firmy. Ze zkušebních taveb byla odlita zkušební tělesa bloků Y1 až Y4, z nich vyrobeny vzorky pro zkoušku pevnosti v tahu, tvrdost, rázovou práci a metalografické hodnocení struktury. Práce představuje poměrně rozsáhlý soubor zkoušek, vyžadujících od diplomantky různorodé činnosti od návrhu metalurgického postupu, výrobu zkušebních forem, zhotovení zkušebních vzorků, provedení a vyhodnocení různých mechanických zkoušek a struktur. Při této práci byla diplomantka aktivní a rovněž fyzicky se na těchto pracech v rámci možností podílela. Za významný přínos diplomové práce považuji rozsáhlou literární rešerši problematiky grafitizačního očkování litin, při které bylo využito celkem 44 pramenů, publikovaných výhradně v angličtině. Podobná rešerše s využitím současných zdrojů dosud není v české odborné literatuře k dispozici. Přístup diplomantky po celou dobu řešení hodnotím velmi kladně a rozsah a výsledky práce považuji, za danné objektivní situace, za maximálně dosažitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Navrátil, František

Diplomová práce má dobře zpracovanou úvodní (tedy teoretickou část). V první kapitole se zabývá kuličkovým grafitem. Je zpracována v odpovídajícím rozsahu. V kapitole o litinách s kuličkovým grafitem postrádám u uváděných významných legovacích prvků (s.17) molybden. Je to z toho důvodu, že existuje významná skupina slitin SiMo. Rovněž mohla být zmíněna jako zvláštní vlastnost snížená tepelná roztažnost (u SiMo nebo nirezistu). Kapitola o chemickém složení je potom využita pro vlastní návrh chemického složení v experimentální části práce. V kapitole o modifikaci jsou zmiňovány předslitiny s niklem, není uvedena existence předslitiny s mědí. V kapitole o očkování ve formě (autorka zásadně používá nepřeložený pojem in-mould) uvádí nevýhody této metody. Protože v experimentální části práce se touto problematikou zabývá, bylo vhodné uvést, jak lze těmto nevýhodám čelit – úpravou vtokových soustav u méně hmotných odlitků, u hmotnějších použitím licích jamek, resp. licích jamek navíc se „startovacími“ tělísky. V praktické části je doporučeno vhodné chemické složení pro porovnávací tavby (následně očkované různými očkovadly), které se však nepodařilo dodržet. To však nelze autorce práce vytknout, protože měla omezený výběr surovin pro sestavení vsázky a dodržení přesného složení na použitém malém tavicím zařízení je značný problém. Drobná pochybení: - s.36, rozpor schéma a výčet velikosti bloků, místo 1x Y4 je mylně uvedeno 1x Y1, - s.46, tab. 16, obsah uhlíku mohl být stanoven spalovací metodou, - s.51, v poslední větě patří tvrdost místo pevnost. Zásadní je, že nebylo dosaženo podobného složení různě očkovaných srovnávacích taveb a tím byla zkomplikována možnost vyhodnocení, jak uvádí sama autorka práce na straně 37. Domnívám se, že výsledky mají i tak svoji hodnotu a ukázalo se, že od očkovadla s obsahem Bi – SMW 605, nelze očekávat nic převratného. V kapitole o časové závislosti rozpouštění očkovacího tělíska při očkování ve formě je ukázáno, že působení očkovadla není po celou dobu rovnoměrné a nedostatečné je zejména na začátku a konci lití. Experiment prokázal, že návrhu vtokové soustavy je z toho důvodu nutné věnovat velkou pozornost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 125732