HORÁK, R. Návrh procesního řízení zakázky ve výrobním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla konzultována v celém předcházejícím akademnickém roku bakalářského studia se zájmem o rychlé získávání dalších poznatků pro řešení. Způsob zpracování vykazuje jak znalosti technické a technologické, tak i ekonomické. Závěr práce může být při obhajobě doplněn i využití automatizace a digitalizace věech činností inženýrských prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Hlavní cíl i dílčí cíle byly návrhem průběhu činností procesů zakázky splněny a to jak po stránce technické, technologické, tak i ekonomické.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Uvedené metody jsou použity v celé analytické části, ale především v návrhové části pro využití 3D technologie modelového zařízení. Postup řešení dokumentuje dobrou znalost technologie slévárenství jako metody pro strojírenské výrobní procesy.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Návrh řeší nejslabší článek činností průběhu zakázky a proto je nutno vyzvednout i přínos autora pro podmínky realizace ve výrobním podniku.
Praktická využitelnost výsledků A Předložený návrh pro modelová zařízení u zakázek má konkrétní využitelnost ve slévárenské technologii ve výrobní podmínkách a je dobrým základem pro rozhodování TOP managementu pro uvedení do praxe.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Použitá odborná terminologie a jazyková úroveň splňují podmínky kladené na odbornou práci při projektové přípravě zakázek. Znalost technologické oblasti zpracování zakázek vedla k vhodnému uspořádání a splnění všech formálních náležitostí.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována na základě cca 30 odborných literárních pramenů. Ctí pravidla transféru technologií a ochrany duševního vlastnictví.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing. Ivo Lána, Ph.D

Bakalářská práce studenta je zvládnuta skvěle, výsledky práce lze prakticky využít, zanedbatelné nedostatky nesnižují významně úroveň BP, aplikovat je by znamenalo využít další zkušenosti po delší praxi v pracovním poměru, rovněž drobné pravopisné chyby nesnižují odbornou úroveň posuzované BP.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 123958