FISCHER, P. Návrh štíhlé montážní linky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce v průběhu závěrečného ročníku bakalářského studia byla pravidelně konzultována a jednoznačně vyplýval zájem o danou oblast řešení výrobního procesu. Rychle byly odstraňovány připomínky i výsledky konzultací, což přispělo ke kvalitě zpracované práce. Při obhajobě práce by bylo vhodné odbornou problematiku rozšířit o názor studenta na časovou posloupnost jednotlivých návrhů změn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavní cíle a detailně rozepsané dílčí cíle byly řešením naplněny. Řešení vychází z potřeby řízení výrobního procesu navrženými změnami, jednak průběžné dráhy a tím i průběžné doby konečného výrobku a jeho montáže při realizaci procesního řízení.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Navržené metody pro oblast řízení výrobního procesu k dosažení štíhlého výrobního procesu byly využity jak oblasti analytické, tak i návrhové pro vybraný výrobek a jeho montáž. Tento přístup je možno vyzvednout jako přínos řešení autora.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Návrh nové průběžné dráhy výroby vybraného výrobku s využitím nového layoutu provozních prostor vede k požadavkům realizace štíhlé výroby. Návrh řešení technologii průběhu jednotlivých činností zakázky je orientován na zavedení jednotlivých potřebných metod ke zkrácení času výroby vybraného výrobku. Je také závislý na výkonných pracovnících činností výroby a jejich motivaci, což závěr podmínek realizace podtrthuje.
Praktická využitelnost výsledků B Předložená práce ke změnám v montážní lince umožní TOP managementu podniku k rychlému rozhodnutí o jejich realizaci v postupných krocích zavedení do montážního procesu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Odborná terminologie i jazyková kultura splňují požadavky vysokoškolské odborné závěrečné práce bakalářského studia. Uspořádání následnosti potřebných oblastí splňují formální postupy zpracování práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Řešení je zpracováno na základě znalostí bakalářského studia a cca 25 odborných literárních zdrojů. Způsob zpracování prokazuje znalost legislativy z pohledu transferu technologií a ochrany duševního vlastnictví autorů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

MIndl, Karel

Autor v bakalářské práci řeší konkrétní zadání nového uspořádání montážního pracoviště strojů s požadavkem snížit přepravní časy rozhodujících komponentů pro montáž a návrh nového efektivního layoutu pro postup montáže. Práce je dobře strukturovaná a přehledné uspořádání jednotlivých částí práce umožňuje dobrou orientaci v ní. Stanovení cíle řešení je pochopeno správně a jsou k tomu zvoleny i vhodné metody, jak tohoto cíle dosáhnout. Analytická část obsahuje prakticky všechny potřebné informace ke zpracování práce, ať už z hlediska struktury podniku, jeho implementovaného IS, popisu produktu a základních procesů v podniku. Analýza současné procesní mapy, silných a slabých stránek, popřípadě příležitostí a hrozeb je realistická. V závěru analýzy bych více zdůraznil maximálně tři body, kde je prostor pro řešení a na které se budu soustředit. Např.: komunikace mezi procesy, odvrácení hrozeb, řešení manipulačních tras. Teoretická část je zpracována velmi dobře, přehledně a srozumitelně. Podrobný popis LEAN metod připravil správný základ pro návrh layoutu dílny a celého řešení pro zkrácení manipulačních tras. V praktické části je diskutováno vlastní rozložení montážního pracoviště a zdůvodněna volba rozložení do typu montážních buněk. Specifikace náplně činností jednotlivých buněk je z hlediska toku výroby a montáže správně popsána a ve skutečnosti je i tak prakticky nově téměř shodně realizována. Rozdíly jsou dány časovým rozdílem mezi vznikem práce a vlastní realizací layoutu. Základní myšlenka popsaná v práci je správná a životaschopná. Realizace nové procesní mapy výrazně zkrátilo manipulační časy. Použití metody 5S je dáno vnitřními organizačními předpisy společnosti a v praktické části je správně poukázáno na možnosti aplikace POKA-YOKE metody ke snížení nekvality práce, jak je uvedeno v další části „Podmínky realizace a další návrhy.“ Ekonomické zhodnocení vyjadřuje přínosy aplikací jednotlivých metod štíhlé výroby. Základní myšlenka – snížit čas na montáž stroje – je prakticky naplněna zkrácením manipulačních tras (změna lokace). Další přínosy jsou odhadnuty v realisticky a rozpracováním přínosu PDCA (3,5%) by celkové číslo (13.3%) dostalo větší váhu. V rámci této práce však nebyl prostor diskutovat systémové přístupy například ke „Zmetkovému hlášení“, „Změnovému řízení“ apod. v rámci ISO podniku. V závěru práce je objektivně hodnocen přínos a stanoveny další cesty ke zlepšení a možnosti zavedení principů štíhlé výroby. Závěr a hodnocení práce: Bakalářská práce má dobře definované zadání, je strukturovaná a srozumitelná s jasným řešením zadání. Navržené řešení je zdokumentované a jasně prezentované. Může být dalším podkladem pro další rozvoj montážních pracovišť v našem podniku. Některé nedokončené myšlenky, jako například přínos PDCA, jdou na vrub úzkému zaměření se na hlavní cíl práce, a to návrhu layoutu a transportních tras.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124255