ČERNOUŠKOVÁ, K. Optimalizace procesů ve společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Bakalářská práce je zaměřena na snížení provozních nákladů procesů skladování minipivovaru. Návrh vychází z analýzy procesů minipivovaru. Součástí návrhu je nejen návrh řízení oběhu obalů mezi zákazníky a minipivovarem, ale zejména návrh systému evidence a monitoringu těchto obalů s využitím ICT. Cílem systému evidence obalů je podpora řízení jejich pohybu a snížení nákladů na opravy obalů. Návrh je možné využít jako podklad pro výběr informačního systému nebo jeho vytvoření "na klíč".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šibal, Martin

Závěrečnou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Autorka ve své práci navrhla funkční řešení optimalizace procesů skladování obalů ve společnosti, včetně finančního efektu, za využití aktuálních standardů. Společnost, již jedno z navržených řešení uvedla do praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127310