HORÁK, M. Prediktivní simulace jako podpora rozhodování managementu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Bakalářská práce se zabývá návrhem zlepšení montážní linky zubových čerpadel s cílem vyvážení výrobní linky. Řešení je založeno na modelování montážní linky prostřednictvím prediktivní simulace. Postup řešení vychází z metodiky simulačního projektu. Vlastní vytvoření modelu výrobní linky vychází z detailní analýzy výrobního procesu, podpory jeho řízení v informačních systémech podniku a naměřených dat. Vytvořený model lze ve společnosti využít pro on-line podporu plánování výroby a predikci dopadů plánů výroby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hruška, Tomáš

1. Splnění stanovených cílů Cílem bakalářské práce bylo navržení výrobní linky zubových čerpadel v počítačovém programu a simulací možných scénářů řešení pro optimalizaci nákladů při zachování objemu vyráběných čerpadel. Autor splnil stanovené cíle své bakalářské práce. 2. Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod Autor práce postupoval v celé práci systematicky a samostatně. Začal se seznámením aktuálního stavu na montážní lince (tj. poznání a pochopení celého procesu montáže). Následovala analytická část, která se týkala časového hospodářství jednotlivých stanic a operátorů. Na základě naměřených a zanalyzovaných hodnot vypracoval digitální obraz montážní linky, který slouží jako základ pro scénáře možných optimalizací. 3. Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry Autor práce své výsledky představil vedení společnosti a ta na základě interpretace autora a představených možných scénářů rozhodla o ověření výsledku v reálném provozu. Již v tuto chvíli vedení společnosti odsouhlasilo používání procesní simulace ve všech výrobních oblastech. 4. Praktická využitelnost výsledků Výsledky praktické části jsou v tuto chvíli ověřovány v reálném provozu a pročítává se návratnost řešení předně u scénáře s využitím robota. 5. Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň Práce je rozdělá do čtyř hlavních kapitol. To pomáhá v lepší orientaci v samotné práci. Vhodně zvolená a vysvětlená terminologií pomáhá v celkovém pochopení tématu. Prostor vidím v kapitole 4.3 ekonomické zhodnocení návrhu, kde bych očekával konkrétní výsledky. 6. Práce s informačními zdroji Autor práce plně využil dostupné zdroje, které mu poskytla společnost ale i klasickou literaturu zaměřenou na tuto problematiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127463