KOUKALOVÁ, V. Návrh změny organizační struktury malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Předložená závěrečná práce je zpracována velmi dobrým způsobem. Studentka prokázala schopnost samostatné systematické práce na řešení zadaného úkolu. Naplnila vytčený cíl práce a předložené návrhy opřené o analýzu stávajícího stavu jsou realizovatelné do podnikové praxe vybrané společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Gábriš, Michal

Na tejto práci oceňujem že je priamo z praxe, a teda jej praktická využiteľnosť môže byť vysoká. Teoretický úvod je veľmi dobre popísaný, čitateľ sa dozvie informácie o manažmente, či rôznych typoch organizačných štruktúr. Veľmi dobre a podrobne je potom popísaný súčasný systém fungovania organizácie. V praktickej časti sa mi páči návrh študentky na pridanie nového zamestnanca, aby ostatní zamestnanci neboli tak preťažení, a zároveň rozdelenie kompetencií medzi zamestnancov firmy. U riaditeľa mi chýba vyhradený čas na osobný rozvoj svojich podriadených, kľudne formou 1 to 1. A napriek tomu, že sa pridaním zamestnanca podarilo preťaženie zamestnancov znížiť, stále zostávajú niektorí preťažení. Veľmi dobrý dojem z bakalárskej práce trochu kazí len formálna úprava, často sú v práci nefunkčné odkazy a preklepy. Do budúcna bude určite dôležité sledovať a vyhodnotiť zavedenie zmien, či priniesli ten efekt ktorý sa od nich čakal, a prípadne prispôsobiť.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127510