ANDRÝSKOVÁ, J. Hodnocení vlivu investice na výrobní proces [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Škapa, Stanislav

Autorka práce pravidelně konzultovala svou práci s vedoucím práce. Práce je zdařilá a zejména návrhy od autorky práce jsou pro firmu přínosem. Otázky: 1) Na obr.1 (str. 21) je uveden finančí a ekonomický pohled na náklady, jak se od sebe liší? 2) Na str. 47 uvádíte rizikovou přirážku, jak jste určila její velikost?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autorka práce při řešení postupovala systémově. Použila klasické, standardní metody analýzy problému.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autorka ve své práci prokázala nadprůměrnou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky jsou velmi dobře použitelné v praxi, a budou pro firmu přínosné.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B K formální stránce nelze mít výhrady, minimum jazykových chyb.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka práce prokázala velmi dobrou erudici v práci s informačními zdroji.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šoustková, Alena

Cílem práce bylo zhodnotit vliv investice na současný výrobní proces společnosti. Studentka pomocí vybraných kalkulačních metod a jiných zvolených metod si analyzovala současnou situaci podniku. V kapitole "Vlastní návrhy řešení" studentka navrhuje společnosti použití robotického pracoviště místo současného sytému práce. Tento návrh hodnotila studentka z hlediska vlivu na současný výrobní proces a z hlediska návratnosti investice. V práci postrádám podrobnější analýzu možností financování investice cizími zdroji. Tuto práci hodnotím kladně z hlediska praktického přínosu pro naši společnost, kdy prací navržená změna procesu bude ze strany společnosti v plném rozsahu prakticky implementována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127614