HORÁK, D. Návrh personálního plánu pro rozvoj společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Student prokázal snahu o porozumění tématu, zpracování teoretických východisek byla provedena dobře, analytická část vykazuje nedostatky zejména po stránce metodické. Vlastní návrhy je možné považovat za hodné dalšího rozpracování před jejich aplikací do podnikové praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Stanovený cíl je naplněn částečně.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Zvolený postup řešení je poměrně neucelený, není popsána metodika, analýza je založena především na obsahové analýze interních dokumentů, pro výstupy ve SWOT analýze nejsou uvedeny podkladové zdroje.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Student prokázal schopnost interpretace získaných dat.
Praktická využitelnost výsledků D Získané výstupy mohou posloužit jako prvotní přehled stávající situace v podniku a po systematičtějším rozpracování mohou posloužit jako dobrý podklad pro hlubší analýzu prostředí a následnou implementaci do praxe zvoleného podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je po formální stránce zpracována dobře, čerpá pro daný typ závěrečé práce z nadstandardního počtu literárních zdrojů.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práci s informačními zdroji je možné považovat za dobře zvládnutou. Student čerpá pro daný typ závěrečé práce z nadstandardního počtu literárních zdrojů.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kaňovská, Lucie

Student zpracoval bakalářskou práci týkající se návrhu personálního plánu podporujícího další rozvoj vybraného podnikatelského subjektu. Autor v práci částečně prokázal schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Návrhová část obsahuje návrhy využitelné ve společnosti, které ale potřebují detailněnší rozpracování. Cíl práce byl naplněn uspokojivě. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Cíl práce byl v zadání práce vymezen, ale v práci student pracuje s jiným cílem práce, který byl naplněn částečně. Návrhy práce proto příliš neodpovídají stanovemu cíli v zadání práce.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E Použité metody jsou seřazeny v dosti netypické posloupnosti, jak v teoretické, tak i v analytické části práce. Některé analýzy byly víceméně pro daný cíl práce zbytečné, některé naopak chybí. K personální oblasti, která by měla být stěžejní,není uvedeno téměř nic. SWOT analýza se řadí vždy na konci analytické části, jako výstup provedených analýz. V návrhové části se již obvykle neuvádějí teoretické informace k tématu, např. str. 52-53 informace k FB a Instragramu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Student je schopen uspokojivě interpretovat dosažené výsledky.
Praktická využitelnost výsledků E Student navrhl velké množství návrhů, které jsou ale neúplné a ne detailně zpracované. Navíc se týkají mnoha oblastí, což působí chaotickým dojmem. Návrhy z velké části neodpovídají cíli práce, který je uveden v zadání práce.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Úvod je samostatní kapitola a má být na samostatné straně. Chybí detailnější popis metodiky práce. Některé obraty jsou spíše hovorovější - např. "skrze své sociální sít", str. 51. Jsou zde také gramatické chyby - např. str. 53 , " v česku".
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 127783