JEŘÁBEK, L. Návrh procesního řízení zakázky ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce vykazuje dobré technologické znalosti a schopnost jejich použití při zpracování potřeb praktických zadání z podnikatelské praxe. Bylo by vhodné rozšířit řešenou oblast o možnost přizpůsobení se trendům digitalizace i v této oblasti podnikání při vlastní obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Dílčí cíle naplnily hlavní cíl v celém rozsahu procesního řízení zakázek v konkkrétním podniku průmyslové praxe.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Uvedené metody byly využity jak v analytické části a závěrech, tak i v návrhové části práce pro průběh procesního řízení činností zakázek. Tomu odpovídá i návrh osnovy a její zpracování.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B V návrhu je předložen výsledek znalostí autora a převedení znalostí do dovedností použitých v praktickém výrobním procesu strojírenské praxe k realizaci procesního řízení u činností zakázek.
Praktická využitelnost výsledků C Návrh změn průběhu činnosti a jejich technologie je dobrým základem pro rozhodování TOP managementu podniku pro realizaci výsledků k rozvoji podnikání i v následném obtížném období.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Odborná terminologie i jazyková úroveň splňuje požadavky odborné práce při projektování změn při zakázkové výrobě. K požadavku realizace změn odpovídá i uspořádání práce i splňuje podmínky na formalizaci.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce splňuje podmínky transféru technologií a ochrany duševního vlastnictví autora použité odborné literatury.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Jaroslav Zich

Autor splnil cíle BP v plném rozsahu. Dokument je dobře strukturovaný a přehledný. Z hlediska formální stránky nemám žádné připomínky. V analytické části práce je pouze několik nepřesností v názvosloví uvedených pracovních pozic. V části "Návrh řešení" oceňuji grafické znázornění časové osy výrobního postupu pomocí Ganttova diagramu a také přehledné srovnání nákladů stávajícího a navrhovaného výrobního postupu. Celkově hodnotím BP jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124155