KUČERA, R. Návrh eliminace plýtvání ve výrobě stabilizátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Bakalářská práce řeší zeštíhlení procesu výroby stabilizátorů. Konkrétně se zaměřuje na eliminaci ztrát procesu balení. Řešení vychází z analýzy procesu výroby stabilizátorů, které využívá pro identifikaci ztrát linky a vyhledání úzkých míst. Pro eliminaci ztrát se zaměřuje na balicí proces. Pro řešení využívá kombinaci nástrojů kvality s lean metodami. Přes drobné překlepy má práce vysokou úroveň zpracování a je použitelná jako podklad pro tvorbu metodiky zeštíhlování procesů ve společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jozefovic, Peter

Plýtvání v procesu bylo redukováno a tím byl splněn stanovený cíl práce. Kladem byla teoretická příprava a sběr dat z reálného procesu výroby. Další pozitivum je výklad příkladu se Sokratem v kapitole 2.7.5, který cílenými otázkami naváděl své žáky k řešení určité problematiky. Uvedený způsob se v dnešní době využívá v koučinku a měl by být v v rámci vedení lidí využíván každým manažerem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127314