PECHÁNEK, D. Optimalizace výrobního procesu s využitím prediktivní simulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Bakalářská práce se zabývá návrhem zlepšení výrobního procesu s cílem zeštíhlení výroby a tím zkrácení času cyklu. Řešení je založeno na modelování výrobního procesu prostřednictvím prediktivní simulace. Pro nalezení nejlepšího řešení je vytvořen plán experimentů s modelem s využitím automatického vyhodnocování účelové funkce. Postup řešení vychází z metodiky simulačního projektu. Vlastní vytvoření modelu výrobní linky vychází z detailní analýzy výrobního procesu, podpory jeho řízení v informačních systémech podniku a naměřených dat. Vytvořený model včetně navržených experimentů je možné okamžitě využít pro plánování nápravných opatření na výrobní lince a predikci jeho dopadů. Při integraci s MES systémem by bylo možné dále model využít jako on-line podporu rozhodování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rompotl, Jaroslav

Bakalářská práce se zabývá problematikou zlepšení výrobního procesu. Výsledkem je zeštíhlení výroby a zkrácení průběžné doby výrobního procesu. Vytvořený model výrobní linky je možno využít pro plánování nápravných opatření při případné změně výroby. Bakalářská práce je velmi cenným materiálem pro management firmy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 127315