VOJTA, L. Návrh úprav marketingového mixu ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Z celkového hlediska lze považovat bakalářskou práci za lepší standard, nabízející dobré možnosti pro rozvoj zvoleného podniku. OTÁZKY: 1) Bylo by možné využít referenční reklamu? V jaké by byla podobě? 2) Jaké jsou dopady COVID-19 na odvětví podlah?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Předložená bakalářská práce naplňuje stanovený cíl na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup a struktura bakalářské práce odpovídá zadanému tématu. Drobné výtky mám k naplňování stanovených teoretických rámců v provedené analytické části.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Provedená analytická část bakalářské práce je na dobré úrovni. Na několika místech však zjištěné výsledky mají slabší interpretaci, čímž je snížený i základ pro návrhovou část práce. Samotné metody, které jsou v práci použity, odpovídají tématu práce. Vypracovaná SWOT analýza obsahuje některé položky, které mají problematické zařazení do analýz vnějšího prostředí.
Praktická využitelnost výsledků B Bez ohledu na výtky lze bakalářskou práci považovat za vhodný podklad pro rozvoj zvoleného podniku v rámci cílového prostředí.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Bakalářská práce obsahuje v textech překlepy. Použitá terminologie odpovídá úrovni bakalářské práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Použité zdroje odpovídají zadanému tématu a jejich využití je na velmi dobré úrovni. Bakalant využívá relevantní zdroje, které popisují zvolené téma bakalářské práce.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mráček, Pavel

Autor v práci prokazuje svoje schopnosti využít získané poznatky jak v analytické, tak pak i v následné návrhové části. Práce je logicky a přehledně členěna dle standardní struktury. Zvolené metody jsou adekvátní. Oceňuji včlenění výzkumné části, kde autor využívá metodu pozorování návštěvníků prodejny či dotazníkové šetření. Návrhová část se pak pocitově věnuje primárně návrhům pro zlepšení situace na B2B trhu. Předložené návrhy vycházejí z výsledků analýz, jsou opodstatněné a prakticky realizovatelné. Pro větší přínos a vzhledem k zaměření studovaného studijního programu bylo vhodné návrhy procesně podrobněji propracovat. Realizací návrhů by mělo dojít k přiblížení se stanovenému cíli.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Výstupy práce směřují k cílům vytyčeným v zadání.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autor v práci využil standardního postupu i standardních, adekvátních metod. V práci mohl být podrobnější popis konkurence a detailnější porovnání jejich marketingových mixů. Využitá metoda 7S není metodicky zcela správně.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autor prokazuje schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry. Interpretace jsou pak spíše "standardní"
Praktická využitelnost výsledků C Výsledky práce jsou využitelné ať už pro přínos výsledků z analýz, tak i pro předložené návrhy. Samotné návrhy bylo vhodné procesně detailněji propracovat.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce vychází ze standardní struktury. Autor zde využívá vhodné terminologie. V textech se občas vyskytne nějaký překlep.
Práce s informačními zdroji C Autor v práci využívá velkého množství adekvátních informačních zdrojů. V některých citacích (např. výsledků vlastního šetření) jsou drobné nepřesnosti. U kapitoly věnované outdoorové reklamně pak autor zdroje informací pravděpodobně zapomněl včlenit.
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127319