HAVRAN, E. Návrh konstrukce elementů předního křídla Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Popela, Robert

Student zpracoval bakalářskou práci související s konkrétním problémem týmu TU Brno Racing účastnícího se seriálu soutěží Formule Student. Zadání je typickým problémem z oblasti aerodynamického návrhu vozidel. Student použil adekvátní nástroje a postupy, optimalizace pomocí genetických algoritmů přesahuje hranice běžných metod pro bakalářské práce. Výsledky jsou adekvátně interpretovány a vyhodnoceny. Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zikmund, Pavel

Bakalářská práce studenta Edmunda Havrana se týká návrhu a optimalizace předního křídla formule student. V první části je čtenář seznámen se soutěží Formule student a jejími pravidly. Následuje kapitola věnovaná současnému vývoji koncepce předního křídla, která posloužila k návrhu vlastní koncepce určené pro další optimalizaci. Hlavní výpočtová část popisuje výsledky optimalizace pomocí genetického algoritmu s využitím CFD metody. Ačkoliv se jedná jen o 2D optimalizaci, je to velmi kvalitně zpracovaná bakalářská práce, která podle předběžných výsledků již přinesla zlepšení aerodynamických charakteristik formule Dragon X. Práci bych pouze vytknul používání hvězdiček jako symbolu násobení v rovnicích, což není úplně podle normy. Práci hodnotím výborně / A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 121507