JAROŠ, D. Systémy proti námraze trolejových vedení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Galas, Radovan

Cílem bakalářské práce bylo zpracovat přehled systémů používaných proti námraze trolejových a trakčních vedení, přičemž důraz měl být kladen nejen na aplikační systémy, ale také na samotné směsi (kapaliny) proti námraze. V přehledu současného stavu poznání student nejdříve popsal problematiku související s námrazou a její možnou predikcí. Následně byly představeny různé způsoby prevence proti vzniku námrazy. Zbylá část práce je potom již věnována samotnému chemickému ošetření trolejí. Tato část práce byla rozdělena do tří oblastí s ohledem na typ dopravy (trolejbusová, vlaková a tramvajová doprava). U každého způsobu dopravy byly popsány typické aplikační systémy a aplikační kapaliny. Následující kapitoly (Diskuze a Závěr) mají velmi dobrou úroveň a obsahují požadované informace. Celá práce je postavena na více než 80-ti zdrojích, přičemž kromě informací od výrobců či informací z vědeckých publikací, student do práce zapracoval poznatky od provozovatelů v ČR, které nejsou veřejně dostupné a byly získány na základě emailové komunikace. Kombinace těchto informací vytváří ucelenou a velice kvalitní práci, která zcela naplňuje požadavky kladené na závěrečnou práci. Navíc nelze opomenout, že většina textu je psaná velice čtivou formou. Z hlediska vedoucího práce bych rád konstatoval, že student pracoval na práci takřka zcela samostatně a řešil se mnou pouze směřování práce a formální náležitosti. Drobnou výtkou k práci může být pouze zbytečné opakování některých informací či drobné formální nedostatky (způsob citování či krátké spojky a předložky na koncích řádků). Tyto nedostatky však nesnižují celkovou kvalitu práce a proto práci doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Omasta, Milan

Motivace pro řešení této rešeršně-syntetické práce spočívá v poměrně různorodé nabídce systémů proti tvorbě námrazy na trolejových vedeních, zejména chemickou cestou. Ty se značně odlišují, jak systémem aplikace, tak používanými kapalinami, přičemž konkrétní využitelnost není zcela zřejmá, a provozovatelé jsou často odkázáni na vlastní testování systému případně úpravy parametrů nanášení. Cílem tedy bylo podat ucelený přehled těchto metod a pokusit se je zhodnotit. Tato práce je spíše zaměřena na oblast praktickou a aplikační než výzkumnou a vývojovou, přičemž se zejména orientuje na tuzemské prostředí, což však nepovažuji za nedostatek. Práce vychází z veřejně dostupných zdrojů informací výrobců a prodejců systémů a tiskových zpráv a je doplněna o emailové dotazování u tuzemských provozovatelů především městské dopravy využívající vozidla elektrické trakce, což hodnotím velmi pozitivně. Samotná rešeršní část je zpracována velmi dobře a nemám k ní téměř žádné výhrady. Zhodnocení výsledků rešerše provedené v diskuzi je však poměrně opatrné a mohlo se více kriticky zabývat možnou účinností jednotlivých systémů aplikace a zejména různých skupin látek používaných proti tvorbě námrazy. Autor práce konstatuje, že každý ze systémů má specifické vlastnosti, výhody a nevýhody, ale chybí přímé srovnání systémů a kapalin. Jazyková a stylistická úroveň práce je velmi dobrá a práce je čtivá. Ostatní formální náležitosti jsou splněny. Cíle práce dle zadání byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji celkové hodnocení známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 121532