ZATLOUKAL, F. Nanášení tenkých kovových povlaků na polymerní materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Nečas, David

Cílem předložené bakalářské práce bylo zmapovat možnosti povlakování polymerních materiálů a provést studii proveditelnosti. Hlavní motivací je zejména možnost pozorování mechanismů mazání pomocí optických metod v tzv. poddajných kontaktech. V práci jsou nejprve stručně představeny samotné poddajné kontakty, na které navazuje souhrn základních metod měření tloušťky mazacího filmu. Hlavní část rešerše se věnuje povlakování. Povlakování polymerních materiálů je věnována samostatná kapitola. Za účelem realizace studie proveditelnosti byla navázána spolupráce s FAU Erlangen, přičemž ve zdejších laboratořích byly naneseny různé typy povlaků na substrát v podobě PDMS. Na základě poznatků z literatury byla využita metoda PVD/PECVD. Následně byly vzorky podrobeny pozorování na optickém tribometru a bylo provedeno měření součinitele tření původního a povlakovaného vzorku. Výsledky ukázaly, že nanesená vrstva vykazuje dostatečnou odrazivost a adhezi k základnímu materiálu. Na druhou stranu byl pozorován dopad vrstvy na součinitel tření, což je třeba uvažovat v případě dalšího studia těchto materiálů. Práce je globálně na dobré úrovni, student přistupoval ke zpracování tématu aktivně a zodpovědně. Průvodní zpráva však vyžadovala ze strany vedoucího značné množství korekcí a zásahů, rovněž grafická stránka práce by mohla být lepší. Nicméně, lze konstatovat, že byly splněny všechny stanovené cíle. Práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě s výsledným hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Furmann, Denis

Hlavným cieľom práce bolo popísať možnosti nanášania tenkých kovových odrazivých vrstiev na polymérne materiály. Textu súčasného stavu poznania chýba logické usporiadanie. Autor začína popisom poddajného kontaktu a popisuje v práci použitý PDMS, čo dáva práci akýsi základ. Ďalej, však nasleduje popis metód merania hrúbky mazacieho filmu a popisu metód aplikácie povlakov na kovové materiály. Tieto pomerne rozsiahle kapitoly nijako neprispievajú k riešeniu cieľu práce. Celkový popis metód nanášania povlakov na polymérne materiály začína až na strane 33. V úvode rešeršnej časti chýba krátke hierarchické rozdelenie jednotlivých metód. Pri čítaní sa ma čitateľ tendenciu strácať v množstve metód a nevidí tak širšiu súvislosť a možnú odvodenosť od ostatných metód. Ďalej, sú u popisu niektorých metód zvolené nevhodné obrázky, ktoré svojou zložitosťou nútia čitateľa lúštiť ich princíp ako tajničku (Obr. 3-19, Obr. 3-20, Obr. 3-23). Schémy by boli lepšie a prehľadnejšie. Chýba na záver stručné zhodnotenie s posúdením výhod a nevýhod a dosiahnuteľných parametrov. Nie je tak možne dobre posúdiť vhodnosť vybrania metódy na verifikačný experiment. Pozitívne pôsobí diskusná časť. Autor ďalej metódy rozvíja a dopĺňa porovnanie s vedeckými štúdiami. Autor ďalej realizuje štúdiu realizovateľnosti meraním trenia pri rôznych parametroch. Autor sa v práci dopúšťa malých chýb a preklepov („řetezců“, „Hydridizace“, ...). Väčšinu z nich by bolo ľahko odstrániť dôkladným prečítaním a gramatickou kontrolou vo Worde. Práca však celkovo pôsobí veľmi dobrým dojmom a boli splnené všetky ciele. Preto ju odporučujem k obhajobe so záverečným hodnotením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124564