ŽIŽKA, J. Konstrukční návrh jednoúčelového stroje na krácení rostlinných stébel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Vespalec, Arnošt

Práce je zaměřena na konstrukci jednoúčelového stroje určeného k zastříhávání stébel. Rešerše práce se zabývá hloubkovou analýzou současného stavu poznání se zaměřením na vhodné střižné mechanismy a mechanické vlastnosti stébel z různých plodin. Celkově je práce strukturovaná logicky a přehledně. Cíle práce plynoucí z analýzy problému jsou definované spíše obecně a bylo by na místě je více specifikovat. Výkres sestavení obsahuje zevrubné informace a pohledy, které by taktéž chtělo specifikovat například doplněním detailů řezacího ústrojí. Navržená konstrukce zařízení je jednoduchá a účelná, avšak má svá úskalí například použití kartáčových latí jako opory pro stébla. Jinak považuji práci za zdařilou. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brandejs, Jan

Práce řeší konstrukci jednoúčelového stroje na krácení stébel obilnin. Není známo, pro koho je konstrukce určena a jestli se počítá s její realizaací. Práce neřeší přípravu a výběr stébel pro zakládání do zásobníku. V rešeršní části jsou uvedeny základní principy a informace potřebné pro návrh stroje. Není zde zmínka o možnosti dělení kruhového svazku stébel speciálním pilovým kotoučem, což by mohlo vést ke spolehlivějšímu i produktivnějšímu řešení. Připomínky ke konstrukci: 1. Zásobník stébel by měl být úzký a stébla zatížená, aby se nemohla křížit při pohybu pásu. 2. Přítlačný kartáč ve skutečnosti nebude přítlačný, ale pouze vodicí, protože by stébla brzdil a vyhazoval z jejich polohy. Také křivá a lomená stébla budou dělat pod kartáči problém. Přítlak by tam ale měl být, jinak dojde k vyhazování stébel při řezání. 3. Poloha kartáčových latí ba měla být plynule seřiditelná, ne pomocí podložek. V práci jsou drobné překlepy a nepodstatné chyby ve výpočtu (hmotnost zásobníku s. 45). Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 124969