DARDOVÁ, E. Aspekty lidského činitele u leteckých údržbových organizací v kontextu legislativních požadavků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebek, Jiří

Cílem práce bylo, zpracovat podkladový materiál zaměřený na prezentaci eliminace lidského faktoru u údržbových organizací. Studentka se ve snaze přiblížit danou problematiku zaměřila na popis samotného lidského činitele v úvodní části práce (včetně používaných modelů), následně popsala lidské chyby, které se v praxi vyskytují, včetně způsobů jejich předcházení. V navazující části práce, která měla být stěžejní, se zabývá charakteristikou legislativních dokumentů, které se vůči lidskému činiteli, v oblasti civilního letectví a v oblasti údržby zejména, vymezují. Tato část mohla být pojata detailněji, s důrazem na konkrétní požadavky. Následují části zaměřené na lidskou výkonnost a omezení, faktory které ji ovlivňují, vliv okolního prostředí a v závěrečné části na sociálně psychologickou stránku dané problematiky. Přes výše uvedenou výtku je práce pojata komplexně a dává ucelenou představu o dané problematice. Vytýčené cíle stanovené zadáním byly naplněny a daná problematika náležitě rozšířena o výše zmíněné související oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hammer, Jaromír

Předložená bakalářská práce v rozsahu 46 stran, rozdělena do 8 kapitol se zabývá problematikou vlivu lidského činitele v prostředí údržby letadel. Téma je zpracováno komplexně a dává ucelený přehled o vlivu lidského činitele v údržbě letadel v kontextu s příslušnou legislativou. V hlavní části práce mohly být požadavky na problematiku lidského činitele v oblasti údržby zpracovány šířeji. Práce má grafickou a stylistickou úpravu na dobré úrovni. Závěrem lze konstatovat, že studentka prokázala schopnost dobře se v dané problematice orientovat a uvažovat v souvislostech. Úroveň předkládané práce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářské práce ve studijním oboru Základy strojního inženýrství. Cíle práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 125299