PLEVOVÁ, M. Daňové dopady přeměn obchodních společností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Kterou část procesu přeměn obchodních společností hodnotíte jako nejproblematičtější?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hájek, Adam

Cílem diplomové práce bylo zjištění dopadů přeměn obchodních společností z hlediska právních, účetních a daňových aspektů. Cíl práce považuji za splněný. Studentka postupovala systematicky s logickým řazením kapitol a docílila relativně komplexního obrazu zpracovávaného tématu. V praktické části by stálo za zvážení vypuštění občasného opakování teorie. Po formální i grafické stránce je práce zpracována na dobré úrovni. Celkově jsou tedy splněny předpoklady pro obhajobu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127344