ŘEHOŘOVÁ, I. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

K obhajobě připojuji následující otázku: Co považujete za největší překážku plánované expanze?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C PESTLE analýza pro český trh postrádá faktory technologické a legislativní, PESTLE analýza pro slovenský trh se omezuje jen na ekonomické faktory.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Není příliš zřejmé jak se projeví očekávaná expanze v plánovaných hodnotách.
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Struktura výkazů v rámci finanční analýzy obsahuje jak položky ze staršího, tak i aktuálního formátu, dokonce se liší názvy stejné položky mezi vertikální a horizontální analýzou jednoho výkazu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Ptáček, Roman

Předložená práce v souladu se stanoveným cílem obsahuje velmi dobře zpracovanou strategickou a finanční analýzu podniku a na ni navazující návrh finančního plánu. Literární rešerše má poněkud odlišnou strukturu než samotná analytická část - v literární rešerši se zabývá analýzami PESTLE, Porter analýzou, SWOT analýzou a následně McKinseyho modelem 7S a finanční analýzou. V analytické části práce už jsou jednotlivé analýzy logicky seskládané tak, aby končily SWOT analýzou, která shrnuje zjištěné skutečnosti. Nicméně by pro úplnost mělo následovat doporučení strategie vyplývající z matice SWOT. Přes výše uvedenou připomínku se jedná o velmi dobrou práci, kterou doporučuji k obhajobě. V rámci rozpravy je možné se zabývat např. dalšími možnými metodami navazující na provedenou finanční analýzu, např. DuPontova analýza, resp. rozklad ukazatele rentability.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 127401