PEŇÁZOVÁ, L. Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajchlová, Jaroslava

Studentka aktivně využívala konzultace s vedoucí diplomové práce, byla proaktivní, projevovala značný zájem o danou problematiku, svědomitě přistupovala k vypracování závěrečné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cílem diplomové práce je provést ocenění podílu podniku, použít relevantní metodu konsolidace, provést úpravu konsolidované účetní závěrky vyvolanou změnou konsolidačního celku a následně zhodnotit vliv změny rozsahu konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Studentka zvolila vhodné metody , prostřednictvím kterých dospěla ke stanovenému cíli. Pro zhodnocení dopadu změn na konsolidační celek bylo nutné zvolit také odpovídající způsob ocenění podílu podniku. Tento úkol byl splněn správně., Vyzdvihuji využití finančních ukazatelů specifických pro hodnocení konsolidovaných účetních výkazů.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Postupy řešení nutné pro zpracování konsolidovaných účetních výkazů, stejně jako výsledky jsou komentovány správně. Závěry zhodnocení ekonomické situace koncernu po provedené konsolidaci účetních výkazů považuji také za vhodně formulované.
Praktická využitelnost výsledků B Vzhledem ke skutečnosti, že autorka zpracovávala v budoucnu reálný jev, pak mohu konstatovat, že postupy uvedené v textu a výsledky najdou uplatnění.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Diplomová práce je logicky vystavěná, po jazykové stránce na dobré úrovni, odborné vyjadřování také. Malou výtku směřuji k občasnému formálnímu pochybení ve formátování textu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka čerpá z celkem 20 odborných publikací, monografií a odborných periodik, včetně zahraničních odborných textů. Citováno je, z formálního hlediska, správně.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kubovic, Pavel

Absentuji zdůvodnění výběru ukazatelů finanční analýzy, kterými autorka hodnotí ekonomickou situaci konsolidovaného celku. Při zpracování nové konsolidované účetní závěrky je evidentní erudice autorky v tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127601