ŠEVČÍKOVÁ, H. Vliv rozšíření konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajchlová, Jaroslava

Autorka využívala konzultací, plnila termíny zadané vedoucí diplomové práce. Předkládaný dokument je kvalitně zpracovaný s vykazujícími aspekty erudice v dané oblasti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cílem diplomové práce bylo provést ocenění podílu podniku, použít relevantní metodu konsolidace, provést úpravu konsolidované účetní závěrky vyvolanou změnou konsolidačního celku a následně zhodnotit vliv změny rozsahu konsolidačního celku na ekonomickou situaci koncernu. Cíl diplomové práce byl splněn v plném rozsahu.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Studentka správně zvolila metodu konsolidace nutnou pro zpracování konsolidované účetní závěrky. Stejně tak byl správně zvolen postup pro ocenění podílu podniku.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Postupy řešení nutné pro zpracování konsolidovaných účetních výkazů, stejně jako výsledky jsou komentovány správně. Závěry zhodnocení ekonomické situace koncernu po provedené konsolidaci účetních výkazů považuji také za vhodně formulované.
Praktická využitelnost výsledků B Vzhledem k aktuálnosti tématu lze považovat diplomovou práci jako návod pro hodnocení dopadu změn vyvolaných změnou konsolidačního celku na jeho ekonomickou situaci.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Studentka formálně správně zpracovala diplomovou práci. Z hlediska terminologického, stejně jako z hlediska odborné jazykové úrovně, považuji práci za vel,i dobře zpracovanou.
Práce s informačními zdroji, včetně citací Autorka čerpá z celkem 13 odborných publikací, monografií a odborných periodik, včetně zahraničních odborných textů. Citováno je, z formálního hlediska, správně.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tumpach, Miloš

Závěrečná práce je zpracována kvalitně, na odborné úrovni a vyčerpávajícím způsobem

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Hlavný cieľ tejto práce je uvedený na str. 11 : cieľom práce je rozšírenie konsolidačného celku o ďalšiu spoločnosť a zároveň prevedenie zhodnotenia ekonomickej situácie celku na základe rozšírenia. Cieľ práce bol splnený.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Autorka v práci na str. 11 v rámci samostatnej kapitoly uviedla, že pri práci využije metódy použité pri konsolidácii. V rámci spracovania záverečnej práce vhodne vysvetlila a následne aplikovala v praktickej časti záverečnej práce vhodné metódy.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autorka v záverečnej práci najprv v rámci teoretickej časti definovala jednotlivé pojmy, prostredie a metódy využívané pri konsolidácii. V rámci charakteristiky konsolidovaného celku vhodne priblížila metódy konsolidácie. Pri analýze konsolidovaej účtovnj závierky v aplikačnej časti nielen uviedla jednotivé ukazovatele finančnej analýzy, ale ajich aj vhodne spracovala a prezentovala vo forme tabuliek a následne interpretovala jednotlivé ukazovatele.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky práce sú použiteľné v praxi v pre účtovné jednotky, ktoré plánujú vstúpiť do konsolidovaného celku.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práca je spracovaná na veľmi dobrej úrovni, po formálnej stránke doplnená nielen názornými schémami a tabuľkami, ktoré prácu robia čitateľnouale je aj doplnená interpretáciou jednotlivých postupov a vypočítanýchukazovateľov. Po štylistickej stránke je práca napísná na veľmi dobrej odbornej úrovni.
Práce s informačními zdroji A Záverečná práca obsahuje pomerne rozsiahly zoznam odbornej literatúry a právnych predpisov, z ktorých autorka citovala priebežne.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127603