ŠTĚPÁNEK, M. Financování podniků prostřednictvím vstupu na alternativní trh BCPP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Meluzín, Tomáš

Jaký očekáváte další vývoj na trhu START v souvislosti se současnou ekonomickou krizí?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ptáček, Roman

Velmi kladně hodnotím literární rešerši, v které se autor důkladně věnuje jak problematice IPO, tak i Burze cenných papírů Praha, a.s., na které by mělo IPO proběhnout. Návrh sestávající ze tří fází i jejich jednotlivých kroků, rozvržených do časového harmonogramu IPO může být použít v praxi. V práci jsou také analyzovány hlavní účetní výkazy. Při interpretaci zjištěných skutečností měl autor více specifikovat, jaký mohou mít dopad na samotný proces IPO. Slabinou této práce ovšem je poměrně častý výskyt chyb (překlepy, chybějící písmena, čárky v souvětích, záměna y-i, nepovedené formátování některých tabulek, např. na str. 46 - nevhodná šířka sloupce nebo název tabulky na konci jedné strany a samotná tabulka na straně další - str. 69 a 70, atd.). V rámci obhajoby navrhuji k diskusi téma: IPO na kapitálových trzích zemí Visegrádské čtyřky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 127720