PROKSCHOVÁ, A. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

V oblasti teorie je velká pozornost věnována Finační analýze, ostatní analytické metody nejsou rozpracovány tak detailně, zejména SWOT analýza je povrchní. Analytická část je zpracována kvalitně, u každé použité metody autorka vypracovala její stručné shrnutí. Ve zpracování SWOT analýzy jsou nedostatky. Například do silných stránek autorka zařadila správně nízkou vyjednávací sílu odběratelů, ovšem jako další silnou stránku uvádí nižší dobu obratu - což je důsledek slabé síly odběratelů. Identifikaci slabých stránek nebyla, dle mého názoru, věnována dostatečná pozornost. V návrhové části autorka nerozlišuje mezi návrhy a doporučeními. Do návrhů/doporučení zahrnuje popis současné situace (tab.30) Také neuvádí, která stránka/parametr SWOT analýzy bude realizací návrhu/doporučení zlepšena. Kap. 3.5 považuji za redundantní, nejen úrovní zpracování, ale i zavádějícím obsahem - v práci např. nikde není formulováno doporučení "vhodně řídit lidské zdroje". Předkládanou diplomovou práci d o p o r u č u j i k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky: 1. Pro výpočet optimální výšky ČPK jste vybrala metodu obratového cyklu peněz, svůj výběr zdůvodněte 2. Uveďte jakým způsobem byste doporučila distribuovat volná parkovací místa pro zaměstnance (24 zaměstnanců, 15 parkovacích míst)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Zvolený postup řešení je správný, stejně jako výběr použitých metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce je správné. V rámci splněníé formálních náležitostí je třeba p oukázat na skutečnost, že v části "Cíle práce, metody a postupy zpracování " autorka neuvedla postupy zpracování. V práci jsou pravopisné chyby (např. str. 42, 78), syntaxe je těžkopádná, místy až nesrozumitelná (7. a 10. řádek na str.78, 2.odst na str. 79, 4.odst. 2.věta na str.80). Použitá terminologie je správná. Odborná jazyková úroveň odpovídá požadavkům kladeným na závěrečné práce.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Je na požadované úrovni.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dufková, Petra

V rámci diplomové práce Annette Prokschové byla zpracována podrobná analýza ekonomické situace státního podniku Textilní zkušební ústav v Brně. Diplomová práce je psaná věcně, přehledně je dobře strukturovaná, doplněná závěrečným zhodnocením každé kapitoly a doporučením. Práce obsahuje také rozsáhlý seznam použité literatury, což prokazuje schopnost diplomantky pracovat s informačními zdroji a odbornou literaturou. Diplomová práce se týká hodnocení ekonomické situace státního podniku. Není to obvyklé téma, většinou se hodnotí soukromé podniky a organizace. Navíc v tomto případě se jedná o státní podnik, jehož zakladatelem je sice MPO, ale není jeho příspěvkovou organizací a od státu nedostává na provoz žádné finance. Pro analýzu ekonomické situace podniku zvolila diplomantka standardní metody hodnocení, které doplnila o speciální metody srovnání, analýzy, syntézy, indukce a dedukce. Z finanční analýzy vyplývá, že podnik ve sledovaných letech byl ve velmi dobré finanční kondici a většina volných prostředků byla na bankovních účtech. Správně bylo dále navrženo jako možné řešení v rozšíření portfolia služeb o nábytkářský sektor a jako příklad byla uvedena investice do nového přístroje pro povinnou zkoušku výrobců dětských vysokých židliček. Pro toto doporučení však chybí opora ve formě marketingového průzkumu. V práci je také zmíněna potřeba zajistit si finanční rezervu pro přestěhování společnosti do nových prostor, což se následně ukázalo jako klíčový prvek při zajištění oprav a také překlenutí období výpadku tržeb z důvodu stěhování. V tomto ohledu diplomantka prokázala dobrou znalost reálií hodnoceného podniku. Součástí analýzy jsou také vlastní návrhy řešení jak zlepšit ekonomickou situaci podniku. Diplomantka navrhuje přijetí nového pracovníka vč. kvalifikačních požadavků a nástupního platu. Závěrem je uvedeno, že přijetím nového pracovníka se zvýší počet zakázek a podnik bude více prosperovat. S tímto závěrem nelze úplně souhlasit. Nový zaměstnanec automaticky nezvýší počet zakázek. Přínos nového zaměstnance se projeví až za určitou dobu po zaškolení. V případě povinných testů je možné odvodit přímou vazbu na množství zakázek a tím i tržeb, protože se dá odhadnout poptávka po takových testech. V případě dobrovolného testování toto odhadnout nelze. V rámci sociálních faktorů autorka správně zmiňuje převládající počet zaměstnanců mezi 30-40 rokem a 40-50 rokem. Toto je klíčová základna podniku. Jedná se o zkušené pracovníky, kteří zajišťují podniku jeho pozici na trhu a jsou největší hodnotou podniku. Autorka navrhuje doplnit stávající zaměstnanecké benefity o tzv. Sick days. Tento návrh je možné dále prezentovat vedení podniku jako podnět. Správně také uvádí potřebu komunikace se školami při přípravě nových pracovníků, nicméně není zde zmíněno, se kterými školami by bylo možné více komunikovat, vzhledem k tomu, že Textilní průmyslovka i Univerzita jsou v Liberci Z předložené práce vyplývá, že diplomantka dobře splnila cíl práce, kterým bylo zanalyzovat ekonomickou situaci Textilního zkušebního ústavu, s.p. včetně návrhu možných řešení aktuálního stavu. Prokázala dobrou znalost reálií podniku a návrhy řešení jsou realistické a realizovatelné. Mé doplnění a případné připomínky vycházejí z dlouholeté znalosti situace v podniku. Diplomová práce je přesto pro podnik přínosem a některá doporučení budou navržena k realizaci. Doporučuji proto diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127723