BUTAKOV, A. Návrh úpravy rámu 3D FDM delta tiskárny pro zvýšení kvality tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Student pracoval po celou dobu iniciativně, aktivně hledal vhodná řešení a pravidelně konzultoval vzniklé problémy. V úvodní části práce se věnoval rešerši problematiky 3d tisku, se zaměřením na jím řešenou úpravu konstrukce 3D FDM tiskárny typu delta. Následně na základě stanovení kritických míst konstrukce delta tiskárny navrhl konstrukční změny na jím sestavené 3D tiskárně typu Kossel-mini. Vlastní změny měly a cíl zvýšit tuhost 3d tiskárny a tím zajistit lepší funkční vlastnosti. K tomuto účelu nejprve provedl náhradu lineárního vedení vozíků a následně navrhl změnu konstrukce rámu. Před vlastními změnami provedl simulaci zatížení metodou konečných prvků s využitím školní licence ANSYS, do které zahrnul i anizotropické chování 3d tištěných dílů s hexagonální výplní. Výsledky simulace pak experimentálně ověřil jak na původním tak na konstrukčně upraveném rámu. Výsledkem je úprava konstrukce rámu, která, bez navýšení výrobní ceny, uožnuje vyšší přesnost za vyšších rychlostí tisku. Při experimentálním vyhodnocování se autor věnoval, jak kontrole deformace rámu během tisku, tak tisku kontrolních vzorků. I přes drobné nedostatky hodnotím práci kladně, student splnil zadání, uplatnil znalostí získané studiem na vysoké škole a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Aleš

Diplomová práce je zaměřená na technologie 3D tisku, převážně na návrh konstrukce rámu 3D FDM delta tiskárny. Práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou podrobně rozebrány dostupné technologie 3D tisku a jsou rozebrány jednotlivé druhy tiskáren pro metodu FDM. Praktická část této práce je zaměřena na navržení konstrukce rámu pro delta tiskárnu z důvodu zvýšení tuhosti celého systému, aby bylo dosaženo lepších kvality tisku. Součástí práce je také výpočet navržené konstrukce pomocí metody konečných prvků a následný tisk vzorků , kde byla právě porovnávána kvality vytištěných vzorků, monitorovanými parametry byla převážně rozměrová přesnost. Předložená diplomová práce se opírá o 15 knižních a elektronických zdrojů. Práci hodnotím jako velice přínosnou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 121463