KOUDELKA, R. Hydropneumatická jednotka vozidla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Blaťák, Ondřej

Diplomová práce pana Koudelky se zabývá oblastí hydropneumatického odpružení vozidel. Jedná se o poměrně známý koncept, jehož význam v některých segmentech vozidel roste. První část práce shrnuje poznatky z oblasti konstrukce hydropneumatického odpružení jako celku i jednotlivých jeho komponent. Navazuje stručná teorie ke čtvrtinovému modelu vozidla, který je následně sestaven v Matlab/Simulink a poté použit pro poukázání na rozdílné chování vozidla při použití konvenčního a hydropneumatického systému odpružení. Další kapitola řeší základní návrh hydropneumatické jednotky (objem a tlak plynu, tlumení apod.). Navazuje samotná konstrukce hydropneumatické jednotky a koncepční návrh celého systému odpružení. Diplomová práce pana Koudelky je velice komplexní. Obsahuje jak simulace svislé dynamiky vozidla, analytické výpočty i konstrukční část. Diplomant přistupoval ke zpracování své diplomové práce mimořádně svědomitě a také pečlivě. Využíval konzultací, na které byl vždy velice dobře připraven. Práce je po stránce stylistické i grafické na velmi dobré úrovni. Vytknout lze jen nekvalitní skeny obrázků v kapitole čtvrtinového modelu. Celkově může být takto komplexní a kvalitně zpracovaná studie v oblasti hydropneumatického odpružení, kde množství literárních zdrojů není obecně příliš velké, pro čtenáře výrazným přínosem. Diplomant jednoznačně prokázal schopnost uplatnit poznatky získané během studia při řešení samostatného úkolu. Veškeré body zadání byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hejtmánek, Petr

Roman Koudelka se ve své diplomové práci věnuje hydropneumatickému odpružení vozidel. Úvodní rešerše vytváří velmi široký přehled o této oblasti, jednotlivé varianty dílčích částí hydropneumatického systému jsou velmi detailně popsány. Sestavený čtvrtinový model vozidla mohl být využit nejen ke srovnání hydropneumatické jednotky s konvenčním systémem odpružení, ale i ke stanovení optimálních charakteristik tlumení, jelikož ty byly vypočteny pouze na základě doporučeného poměrného útlumu. Dle mého názoru není aritmetický průměr zrychlení odpružených hmot vhodné kritérium simulací, protože při správně definovaném buzení by měla zůstat jeho hodnota neměnná. Konstrukční návrh jednotky je velmi precizní, způsob provedení dílčích celků byl většinou jasně argumentován. Rovněž pevnostní výpočty všech komponent jsou zpracovány velmi podrobně, jen není zřejmé, proč bylo maximální zatížení pístu definováno jinak než ostatních částí a není žádným způsobem doložena únosnost oka jednotky. Práce přináší velké množství poznatků, navíc téma hydropneumatických jednotek snad v takovém rozsahu nebylo dosud zpracováno v diplomové práci na ÚADI. Student jednoznačně splnil všechny cíle práce, stylistická úprava textu je trochu slabší, avšak grafická podoba práce je naopak velmi dobrá. Student čerpal z velkého množství zdrojů, všechny jsou v textu vhodně citovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 121574