PAŽOUREK, J. Cyklonový odlučovák pro velmi malé částice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

V rámci předložené diplomové práce byla zpracována problematika odlučování jemných částic cyklonovým odlučovákem. Práce je uvedena rešerší k uvedené problematice. Dále byl proveden výpočet cyklonu, jeho konstrukční návrh, výroby 3D tiskem a praktické měření odlučivosti. V průběhu zpracování diplomové práce student postupoval systematicky. Samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Předložená práce splňuje rozsah předepsaný zadáním. Je patrno, že student zvládl stanovené téma a je schopen samostatně a tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané v průběhu studia. Doporučuji proto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Baláš, Marek

Jedná se o velmi povedenou diplomovou práci, která vhodným způsobem využívá znalostí nabytých při studiu Energetického inženýrství. Cílem práce je shrnou teoretický základ k odlučování částic a navrhnout, vyrobit a otestovat cyklonový odlučovač. Práce obsahuje stručný popis vlastností částic a rešerši odlučovačů tuhých částic. Za touto části práce pokračuje popisem přístupů pro návrh cyklonového odlučovače a samotný návrh. Závěr práce je věnován popisu experimentu s 3D tiskem vyrobených cyklonů pří velikostí a rozboru výsledků. Práce naplnila zadání v celém rozsahu. Kvalitu snižuje mírná nesoudržnost práce, kdy některé části na sebe příliš nenavazují – chybí souhrny dosažených poznatků a jejich aplikace v dalších kapitolách. Práce s literaturou je spíše horší (některé celé kapitoly jsou vypsány pouze z jednoho zdroje). Práce obsahuje menší množství gramatických, stylistických a terminologických chyb, které ale nesnižují kvalitu předložené práce. Grafická úroveň práce je na vysoké úrovni. Seznam použitých symbolů a zkratek není přehledný – není seřazen podle abecedy. Přes výše uvedené nedostatky splnila práce požadavky kladené na závěrečné práce a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou A – výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124423