RAKUŠAN, M. Modifikace podvozku letounu JA-400 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Jebáček, Ivo

Diplomová práce byla zaměřena na modifikaci stávajícího podvozku letounu s příďovým kolem na kolo ostruhové. Cílem bylo najít nejjednodušší konstrukční řešení a zhodnotit výhody a nevýhody tohoto návrhu. Práce má logickou strukturu a po první kapitole obecně porovnávající oba typy podvozků s příklady některých letounů následuje celkem detailní rozbor leteckých předpisů, výpočet zatížení, konstrukční návrh a pevnostní kontrola. Ta je bohužel značně zjednodušená a omezující se pouze na kořenové žebro přičemž kompletní kontrola uchycení chybí. Tím by se potvrdila správnost a použitelnost konstrukčního návrhu v praxi. Práce je také navzdory pěkným obrázkům méně graficky zdařilá, což bylo dáno zřejmě časovou tísní. Naopak lze ocenit studentův vlastní experiment. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vaněk, František

Předložená diplomová práce má 97 stran z toho 8 stran příloh. Jejím cílem je návrh STOL/BUSH verze letounu JA-400 se zaměřením na konstrukci podvozku. V úvodu představuje letoun JA-400 a záměr vývoje verze s ostruhovým kolem. Pak dosti rozsáhle rozebírá vlastnosti podvozků s příďovým, ostruhovým a "jedním" kolem, včetně použití na konkrétních letounech. Zde si recenzent nebyl docela jistý, zda se nachází v bakalářské, či diplomové práce a diplomant by udělal lépe, kdyby uvedenou kapitolu vůbec nezařadil. Pak práce porovnává odpovídající požadavky takřka harmonizovaných předpisů UL-2 a LTF-UL a příliš mnoho rozdílů nenalézá. Pak přichází na řadu koncepční návrh podvozku, kdy je hned na začátku vyřazen pružinový podvozek a práce se pak už zabývá jen vybraným pyramidovým podvozkem. Je škoda, že kinematika navrhovaného podvozku je zde popsána jen jedním obtížně čitelným schématem, tabulka se závislostí stlačení tlumiče na posuvu osy kola a silovým převodem by pak dala smysl následujícím kapitolám. A to kapitole popisující zkoušku poddajnosti gumových bloků tlumiče, která, pokud proběhla, měla být popsána v minulém čase. Nicméně výsledkem je statická závislost síly v tlumiči na jeho stlačení. Ta měla být poté využita při následujícím výpočtu zatížení, kdy se pracuje s maximálním stlačením tlumiče a plností pracovního diagramu 0,5, ale souvislost vypočtené síly na kole a naměřené charakteristiky tlumiče není zřejmá. Tady je v rámci objektivity ale nutné podotknout, že vzhledem ke kinematice podvozku lze očekávat tlumení přistávacího rázu i smýkáním kola po povrchu, takže analytický přístup nemusí být dostatečný. Práce poté pokračuje popisem konstrukce podvozku a jeho uchycení na centroplánu. Pak je vypočteno zatížení jednotlivých prvků podvozku s řadou zjednodušujících předpokladů a provedena jejich kontrola na vzpěrnou stabilitu. Jednoduchá pevnostní kontrola je provedena i pro uchycující žebro centroplánu. Práce se uzavírá popisem možností vztlakové mechanizace křídla, což ale vzhledem k tomu, že cílem bylo navrhnout STOL/BUSH verzi letounu, nelze považovat za dostatečné. V práci dále chybí jakýkoliv popis ostruhy, kterou lze u podvozku s ostruhovým kolem očekávat a dále není provedena ani hrubá rozvaha vlivu změny podvozku na hmotnosti a centráže. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 125351