MÁTYÁS, A. Modifikace čtyřválcového vznětového motoru na zkušební jednoválec [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Cílem diplomové práce bylo navrhnout zkušební jednoválcový vznětový motor modifikací stávajícího čtyřválcového motoru s odpovídající válcovou jednotkou. Toto řešení je výhodné zejména z ekonomického hlediska, jelikož náklady na výrobu unikátního jednoválce řádově přesahují náklady na uvedenou modifikaci. Diplomant přistupoval k řešení jednotlivých etap zadání se znalostí problematiky, využíval vhodné typy výpočtových modelů a prokázal dobré schopnosti také v oblasti konstrukčních návrhů. Úspěšně vyřešil také zpravidla obtížný problém vhodného připojení jednoválcového motoru k dynamometru, takže diplomová práce obsahuje komplexní řešení dané úlohy, využitelné i v praxi. Zadání bylo splněno velmi kvalitně a v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kaplan, Zdeněk

Úkolem diplomanta bylo navrhnout zkušební jednoválcový vznětový motor cestou konstrukční úpravy sériově vyráběného čtyřválce. Autor v úvodní části práce uvádí příklady řešení zkušebních jednoválců a možnosti jejich využití v oblasti výzkumu. Následně je stručně představen pro přestavbu vybraný čtyřválcový vznětový motor a jeho základní parametry, na jejichž základě byly vytvořeny 3D modely klíčových komponent hnacího ústrojí. Modifikací těchto dílů byl pak navržen klikový mechanismus jednoválce, dokumentovaný na obr. 18. Toto uspořádání lze považovat za optimální variantu z možných řešení. Po demontáži prvních tří pístních skupin a ojnic je vyvážení odstředivých sil a jejich momentů zajištěno instalací příslušných vývažků na ojničních čepech (obr. 15). Rovněž přídavné vývažky k poslednímu zalomení (obr. 17), které zajistí částečné přeložení setrvačné síly posuvných částí I. řádu do osy kolmé k ose válce, přispějí ke snížení vibrací motoru. V následující kap. 4 je proveden podrobný výpočet působících sil, které jsou aplikovány při pevnostních výpočtech klikového hřídele v kap. 5. Použité výpočtové modely byly voleny adekvátně potřebám řešení a správně aplikovány. Poslední část práce se zabývá problematikou vhodného připojení zkušebního jednoválce k dynamometru, což je zpravidla značně obtížná úloha. Autor navrhl vhodné pružné spojení motoru s dynamometrem a jeho bezproblémovou funkčnost ověřil podrobným výpočtem. V závěru práce je uvedeno celkové zhodnocení dosažených výsledků, včetně předností a nedostatků zkušebního jednoválce vytvořeného uvedeným postupem. Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 125501