BROS, Š. Komparace zdanění mezi Českou republikou a Velkou Británií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopřiva, Jan

1) Jaké jsou hlavní rozdíly mezi zvolenýmy daňovýmy systémy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Zorálek, Miroslav

Cíl práce „komparace zdanění příjmu fyzických osob v České republice a ve Velké Británii” byl naplněn. Autor v teoretické části vyčerpávajícím způsobem popsal daňové soustavy a způsoby zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Velké Británii. Což mu umožnilo, v druhé části práce na ukázkových příkladech prakticky demonstrovat principy zdanění. Získané znalosti uplatnil v praktické části při návrhu daňové optimalizace dvou ilustrativních daňových subjektů. Ovšem v jejich vzájemném porovnání nešel autor příliš dohloubky. Vytknul bych občasné hrubky a překlepy. V tabulkách č.32 a č.31 jsou odlišné hodnoty solidární daně pro stejný výpočtový základ. Práce nabízela možnost čerpat více informací z anglicky psané literatury věnující se daňové problematice, kterou autor nevyužil. V úvodu závěru si autor lehce odporuje, když uvádí “Mezi Českým a Britským daňovým systémem se nezdají být velké rozdíly” a hned v dalším odstavci “Objektivně nelze porovnat oba systémy zdanění, jelikož se jedná o dva odlišné systémy”. Celkově hodnotím práci pozitivně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127461