BAMBUCHOVÁ, L. Řízení pohledávek v obchodní korporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Studentka plnila termíny včas, připomínky vedoucího přepracovávala a doplňovala podle vlastních možností. Otázka k obhajobě: Jakým způsobem se společnost vyjádřila k Vašemu návrhu 4.6, tj. návrh dřívějších úhrad závazků z důvodu nadbytku peněžních prostředků?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Zubíková, Ivana

Práce je kvalitně sestavená. V teoretické části práce řeší studentka všechny aspekty týkající se pohledávek. Zejména charakteristiku pohledávek, právní podstatu vzniku, existence , vymáhání až po jejich promlčení, účtování pohledávek, oceňování a tvorbu opravných položek, daňový pohled na evidenci a oceňování pohledávek až po vysvětlení oblasti řízení pohledávek. Okruhy teoretické části práce jsou vyvážené, co do zpracování i hloubky analýzy. V části analýzy současného stavu byla vybraná obchodní korporace, která byla zdrojem pro praktickou aplikaci řízení pohledávek ve firmě. V části vlastních návrhů řešení zjištěných nedostatků v řízení pohledávek byly dle mého názoru správně označeny a vybrány okruhy problémů, kterým by se měla společnost intenzivněji věnovat, a to zejména návrhy zlepšení 1. Ve větší tvorbě opravných položek , 2. Využití lepšího zajištění pohledávek , 3. Využívat institut odpisu pohledávek v čase, 4. Lépe se věnovat problematice hodnocení odběratelů. Oblast tvorby opravných položek je poznamenaná změnami zákonných předpisů a odlišením mezi účetním a daňovým stavem. Doporučení v této oblasti jsou pro malou korporaci uchopitelná a lze je i s úspěchem uvést do praxe. Hlavní cíl bakalářské práce - analyzovat přístup obchodní korporace k řízení pohledávek a na základě toho navrhnout či upravit postup jejich řízení byl splněn. Zvolené postupy řešení a návrhy konkrétních postupů byly vcelku správné a vhodné zavést do praxe. Dosažené a zjištěné výsledky byly prezentovány správně, úplně. Výsledky by mohly být prakticky využitelné jednak v konkrétní korporaci, jednak také jako zobecňující postupy pro řízení pohledávek pro malé korporace. Po stránce formální, jazykové i stylistické je práce na výborné úrovni. Studentka prokázala dovednosti práce s literaturou, zákony i elektronickými zdroji. Hodnocení: Velmi dobře Dne 5.6.2020

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127560