HÁNOVÁ, M. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Studentka se věnuje stále aktuálnímu tématu optimalizace mzdových nákladů zaměstnavatele. Teoretická část je vhodně zpracovaná s využitím dostatečného množství odborné literatury a tvoří tak logické východisko pro další části práce. Kladně lze hodnotit kapitolu 2.13 věnovanou daňovým aspektům zaměstnaneckých benefitů. Analytická část obsahuje zevrubné posouzení problému v jeho souvislostech, přičemž studentka propojuje informace od podnikatele s vědomostmi získanými v průběhu studia. Reflektuje rovněž současnou situaci na trhu práce, nízkou míru nezaměstnanosti a s tím související problémy zaměstnavatele se zajištěním vhodných uchazečů o práci a udržením stávajících zaměstnanců. V návrhové části studentka osvědčila schopnost interpretovat poznatky a vyvodit z nich adekvátní závěry. Prakticky využitelné jsou propočty variant řešení v kapitole 4.2 a 4.3 s uvedením předpokládaných ročních úspor. Kladně hodnotím snahu využít pro zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr studenty blízkého odborného učiliště a starobní důchodce. Předložené návrhy jsou prakticky využitelné, což ostatně plyne i z vyjádření zaměstnavatele. U jednotlivých návrhů jsou uvedena i jejich negativa. Text má dobrou jazykovou úroveň, je vhodně strukturovaný, srozumitelný, logicky uspořádaný a čtivý. Studentka užívá správně odbornou terminologii. Autorka pracovala iniciativně a samostatně, text práce průběžně konzultovala a upravovala dle připomínek vedoucí. Bakalářská práce je zpracovaná velmi pečlivě, proto jde svým rozsahem nad stanovený rozsah. Studentka zcela splnila cíl dle zadání a předložila několik návrhů řešení daného problému, přičemž zhodnotila jejich klady i zápory, ekonomické hledisko i realizovatelnost. Práce odpovídá zaměření bakalářského studijního oboru. Bakalářská práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce a lze ji doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šestáková, Miroslava

Hodnocená bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů s důrazem na ekonomické hledisko ze strany zaměstnavatele. Hlavním cílem práce je pak optimalizovat mzdové náklady. Stanovených cílů v úvodu práce bylo dosaženo za pomoci propojení teoretických východisek vhodně zpracovaných v první části práce spolu s informacemi získanými od zaměstnanců a zaměstnavatele, na jejichž základě byly formulovány dílčí návrhy v závěrečné části práce. Autorka čerpala z bohatého množství adekvátních odborných zdrojů, které řádně cituje. Text práce má dobrou jazykovou úroveň a je logicky uspořádán. Předložené návrhy hodnotím pozitivně z důvodu reálné využitelnosti v praxi. Zároveň chválím kapitolu nazvanou „Obecná doporučení“, ve které je zaměstnavateli navrženo zaměstnávat zaměstnance na dva různé druhy práce, aby nedocházelo k porušování zásad stanovených zákoníkem práce. Uvedenou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 127682