POLÁK, F. Uspořádání křídel na letounech kategorie všeobecného použití [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Antonín

Bakalářská práce (BP) obsahuje ucelený pohled na jeden z významných návrhových parametrů - uspořádání nosných ploch na letounu. Hledisek pro posuzování je několik a oceňuji snahu autora BP zahrnout do hodnocení co nejvíce hledisek: vliv na konstrukční řešení, vliv aerodynamické charakteristiky, technologii výroby, provozní a ekonomické dopady a další. Téma je široké a obtížné pro zpracování v jedné práci. Autor se úkolu zhostil dobře a oceňuji i studium literárních zdrojů a vlastní přístup v hodnocení zadané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Horák, Marek

Předložená slovensky psaná bakalářská práce je věnována problematice uspořádání křídel na letounech kategorie všeobecného letectví. Práce je rozčleněna na osm hlavních kapitol. Před těmito kapitolami je uveden krátký úvod do řešené problematiky. Následující kapitoly se již zabývají popisem jednotlivých složek zatížení křídla, popisem jednotlivých konstrukčních částí křídla a jeho mechanizace, a základním rozdělením křídel podle půdorysného tvaru a vertikálního umístění vzhledem ke trupu letounu. Tyto kapitoly jsou poměrně stručné v porovnání s kapitolami následujícími, zaměřenými konkrétně na zhodnocení dolnokřídlého, hornokřídlého a středokřídlého uspořádání z pohledu aerodynamického, konstrukčního a provozního. Tomuto tématu je věnována téměř celá práce. Ta je poté zakončena krátkým zhodnocením dříve uvedených faktů, a v závěru doplněna vlastními závěry autora. Tato bakalářská práce rešeršního charakteru je vhodně sestavena z informací nastudovaných z několika odborných publikací. Dle mého názoru v ní ale chybí alespoň základní statistický rozbor konstrukčních řešení základních typů letadel kategorie GA a UL např. z hlediska jejich využití (individuální přeprava osob, hromadná přeprava osob, přeprava nákladu a jiné speciální určení), na jejímž základě by autor mohl vlastní úvahou zhodnotit výhodnost a účelnost, jednotlivých koncepčních uspořádání. I přes to, že předložená práce je poměrně stručná (má rozsah pouze 34 stran), tato práce odpovídá požadavkům na tento typ závěrečných prací. Rovněž práce autora s literaturou je na velice dobré úrovni. V práci je však možné také nalézt řadu nedostatků, jako je chybný nebo úplně chybějící popis obrázku, drobné překlepy, absence seznamu nebo jiné formy definice významu v práci použitých zkratek (např. MZK, MPK), dále také některá nejednoznačná a protichůdná vyjádření (např. str. 19 z hlediska podélné a stranové stability je dolnoplošník výhodnější než hornoplošník a str. 22 z hlediska stability letounu za letu je výhodnější hornoplošník než dolnoplošník). I přes uvedené nedostatky byly cíle práce definované v zadání splněny, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 123756