POPELKA, M. Problematika pravidel létání v oblasti civilního letectví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Chlebek, Jiří

Cílem práce bylo vytvořit ucelený přehled a stručnou charakteristiku pravidel létání a jejich uplatňování v provozu civilního letectví. Toto se autorovi podařilo naplnit pouze z části, jelikož v jednotlivých kapitolách zpracoval stručnou charakteristiku příslušných hlavních částí předpisu L2 - pravidla létání, avšak zcela opomenul pravidla definovaná dodatky a doplňky předpisu L2 (jako jsou např. pravidla pro Zakročování proti civilním letadlům, pravidla pro Systémy dálkově řízeného letadla, pravidla pro Volné balóny bez pilota na palubě se zátěží, pravidla pro Protiprávní činy, Pravidla pro výsadkové lety, Podmínky pro VFR lety při provádění leteckých prací, akrobatických letů, leteckých veřejných vystoupení, leteckého výcviku, přezkušovacích letů a seznamovacích letů, Pravidla letu pro kluzáky, Pravidla pro vlečení a zejména pak pravidla pro Bezpilotní systémy). Jediným dodatkem zmíněným v práci je dodatek 1 Signály, avšak pouze v omezené míře - bez uvedení signálů používaných v případě zakročování, Signálů pro letištní provoz, Signálů k řízení na odbavovací ploše nebo Standardních nouzových ručních signálů. Autor rovněž nevyužil veškerou doporučenou literaturu (např. AIP ČR). Výše uvedené skutečnosti zbytečně snižují úroveň a využitelnost této práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hammer, Jaromír

Předložená bakalářská práce práce v rozsahu 41 stran, rozdělená do 7 kapitol se zabývá problematikou českého předpisu L2 – Pravidla létání, který vychází z ICAO Annex 2. Autor se nedostatečně zabýval dodatky a doplňky předpisu L2, přitom se jedná o velmi důležitá a pro letecký provoz zcela nezbytná ustanovení, jejichž uplatňování v každodenní praxi není žádnou výjimkou. Rovněž je z textu patrné, že student nevyužil k ucelenému přehledu informace z Letecké informační příručky ČR (AIP ČR), která je uvedena mezi doporučenou literaturou. V práci bych také očekával důkladnější rozbor vztahu mez EU a ČR v oblasti právní regulace letectví. Na straně 11 student nesprávně a neúplně uvádí formy právních předpisů vydávaných EU, což zakládá na možnost nesprávného pochopení principu základních vztahů mezi EU a ČR, s následkem neporozumění principu vztahů mezi EASA, ÚCL ČR, MD ČR a tudíž vyvozováním nesprávných závěrů. Předpokládám, že student si během dalšího studia, které bude také obsahovat problematiku právních aktů EU, tyto vědomosti náležitě doplní a osvojí. Práce obsahuje drobné překlepy, například strana 15 (je náplní kapitoly 15 [1]) a na straně 20 (b) na jakýkoli IRF). Přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 125304