PAUL, L. Aplikace fuzzy logiky pro hodnocení kvality zákazníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Diplomová práce řeší problematiku kvality zákazníků společnosti ALVAO, s. r. o.. Jsou uvedena teoretická východiska nezbytná k vytvoření modelu. Je uveden fuzzy model a ukázky vyhodnocení reálných zákazníků společnosti v SW oblasti. K řešení je využito teorie fuzzy logiky a programovacích prostředků Excelu a MATLAB. Práce má využití v praxi, je velmi kvalitně zpracována a hodnotím ji celkovým stupněm výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Studený, Aleš

Diplomová práce je zaměřena na řešení hodnocení kvality zákazníků pomocí fuzzy logiky v programech MS Excel a MATLAB. Zpracované modely jsme prakticky využili v rámci ročního hodnocení spokojenosti zákazníků. Problematika a tvorba modelů je podrobně popsána, co usnadňuje uživateli pochopit danou problematiku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 126212