CHOVANEC, M. Integrace SAP Business Warehouse do ERP systému SAP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Lukáš

Otázky: Dokážete ohodnotit finanční a nefinanční přínosy zavedení IS do vybrané společnosti? Jaký je zájem uživatelů o nový systém?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jirků, Václav

Autor práce se věnuje implementaci SAP Business Warehouse. Cílem práce je také zajistit splnění veškerých prerekvizit pro bezproblémovou integraci. Struktura práce je navržena se zaměřením na splnění definovaných cílů. V teoretické části autor uvádí do problematiky řešené v dalších částech práce. Pro čtenáře v úvodu kvalitně popsána potřeba podnikových informačních systémů včetně různých možností implementace. Definice rozsahu projektu, který práce popisuje je obsahem druhé kapitoly, je zde definována projektová organizační struktura, celkový rozsah projektu, včetně vyjmenování zapojených vysokých škol. Práce dále analyzuje návaznosti na předchozí projekt, na kterém je implementace SAP BW přímo závislá. Samotný návrh řešení poté podrobně popisuje kompletně celý budoucí systém. Návrh obsahuje kompletní postup od instalace systému, přes zdroje dat, datový model, architekturu, uživatelské oprávnění až po návrh smlouvy o dílo (SLA). Kladně hodnotím také doporučení nad rámec projektu, konkrétně implementaci SAP ILM či využití maskovaného testovacího systému. Práce jako celek je velmi pěkně zpracovaná a splňuje cíl implementace SAP BW v teoretické rovině, nikoli na reálném projektu. Rozsah práce odpovídá řešenému tématu a autor prokázal své dovednosti přemýšlet nad komplexním projektem jako je implementace BW. Jako nedostatek práce jsou drobné nesrovnalosti či překlepy. Formální nedostatky ovšem nemají žádný dopad na odbornou část práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 127479