HORKÁ, T. Výběr a implementace informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Lukáš

Zpracováno s hlubokou znalostí problematiky. Otázky: Změní se nějaké podnikové procesy po zavedení Vašich návrhů? Jaké jsou kritické faktory pro úspěch realizace navrženého řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kříž, Jiří

Práce je zaměřena na posouzení současného stavu IS a případný výběr nového IS. Je zpracována na velmi dobré úrovni, cíl práce byl splněn. Otázka: 1. Jaké nástroje budou využívány pro následnou analýzu dat o které se zmiňujete v přínosech práce? 2. V jakých krocích bude probíhat implementace nového IS?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 127483