TAOUFIK, I. Návrh koncového efektoru pro kolaborativní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Student zpracoval velmi hodnotnou a rozsáhlou závěrečnou práci, která vyčerpávajícím způsobem zpracovala zadanou problematiku, jenž se týkala návrhu koncového efektoru pro kolaborativní robot, který slouží k manipulaci s RFID labely. Závěrečná práce se mj. zabývala kolaborativními roboty a koncovými efektory, vhodnými pro kolaborativní roboty. Praktická část práce řešila problematiku výběru vhodného kolaborativního robotu, včetně několika návrhů koncových efektorů, z nichž byl vybrán nejvhodnější. Zvolená varianta koncového efektoru byla podrobena návrhovým výpočtům a verifikaci získaných a zvolených parametrů v podobě zkoušek provozuschopnosti a CFD simulace. V závislosti na provedené verifikaci byl provedeno finální konstrukční řešení zvolené varianty koncového efektoru, včetně vyhotovení výkresové dokumentace. Provedená analýza rizik slouží ke snížení potenciálních rizik a zvýšení bezpečnosti pracoviště s navrženými komponentami. V poslední části je proveden odhad kalkulace nákladů na případnou výrobu jednoho kusu prototypu koncového efektoru. K obsahu a formě DP, včetně příloh a výkresů, nemám zásadních připomínek a námitek, je zpracována na mnou požadované úrovni. Diplomat svému vedoucímu DP průběžně prokazoval potřebnou aktivitu konzultacemi jak osobními setkáními, tak i průběžně posílanými částmi DP k odsouhlasení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blecha, Radim

Předložená diplomová práce řeší návrh koncového efektoru pro kolaborativní robot sloužící k manipulaci s RFID labely. V první teoretické části práce seznamuje čtenáře s kolaborativními roboty a koncovými efektory. Druhá praktická část se zabývá výběrem vhodného kolaborativního robotu a návrhem několika koncových efektorů. Pomocí multikriteriálního hodnocení byl vybrán nejvhodnější návrh koncového efektoru a pro tento vybraný koncový efektor byly provedeny potřebné výpočty a výkresová dokumentace. Pro koncový efektor byla provedena i analýza rizik a stanoven odhad ceny. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124609