KULENDA, V. Indukční průtokoměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Bakalářská práce navazovala na předchozí semestrální projekt. Cílem bakalářského projektu bylo navrhnout, realizovat a proměřit indukční snímač průtoku a navrhnout laboratorní úlohu pro potřeby laboratorních cvičení. Student dokázal samostatně nastudovat potřebné znalosti a prokázal i odpovídající odborné znalosti při návrhu i realizaci potřebných komponent. Pracoval velmi iniciativně, samostatně, řešenému problému věnoval čas průběžně během celého semestru, konzultace vyžadoval v odpovídajícím rozsahu. Při realizaci průtokoměru narazil na problém nestability měřeného napětí z elektrod, který se nepodařilo i přes mimořádné úsilí odstranit. Nicméně ze svého pohledu považuji zadání za splněné, výsledkem jeho práce je sada zesilovačů signálu a budičů magnetického pole včetně kompletního laboratorního přípravku pro měření průtoku.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Uher, Miroslav

Bakalářská práce se zabývá problematikou indukčních průtokoměrů a návrhem přípravku pro demonstraci principu snímače včetně jeho realizace. Předložená práce je rozdělena na šest základních částí, které logicky směřují od teoretického popisu snímače až k jeho sestavení. Úvodní kapitola je věnována základnímu seznámení s měřenými veličinami a seznamuje čtenáře s fyzikálním principem indukčního snímače. V další kapitole autor podrobně rozebírá indukční průtokoměry z hlediska konstrukce a jejich instalace v průtokovém kanálu. V kapitole 4 jsou velmi přehledně zhodnoceny nevýhody, omezení a možné problémy při nasazení těchto snímačů. Následující kapitola se již věnuje praktické realizaci snímače průtoku složeného z průtokového kanálu, elektrod a budících cívek. Dále autor popisuje realizované elektronické obvody pro celý přípravek a v poslední kapitole uvádí snímačem naměřené průběhy. První tři kapitoly, které se zabývají teoretickým rozborem úlohy jsou zpracovány velmi přehledně a vhodně uvádějí čtenáře do náročné problematiky indukčních průtokoměrů. Také kapitola zabývající se konstrukcí snímače je zpracována detailně a autor v ní analyzuje vzniklé problémy při konstrukci snímače a jejich řešení. Popis elektronické části již tak podrobný není. Autor například nikde neuvedl, že bude konstruovat jak bipolární budící obvod (se střídavým magnetickým polem) tak obvod unipolární (pouze se stejnosměrné pulsy), tyto konstrukce předkládá bez předchozího vysvětlení. Na straně 34 je uveden chybný výpočet časového intervalu TM u integrovaného obvodu 555, pro jehož výpočet nemá být použita pouze hodnota R1 ale součet R1+R2. Pro konstrukci přístrojového zesilovače s uvedenými parametry bych dále doporučil použití samostatných zesilovačů, nikoli čtyřnásobného obvodu. Problematika návrhu indukčního snímače je velmi náročná, posluchač musel velmi podrobně nastudovat konstrukci snímače a zvládnout návrh řídící elektroniky. Autorovi se bohužel nepodařilo zcela splnit zadání. Zvolená konstrukce snímače je však v zásadě správná. Domnívám se, že energii kterou autor věnoval konstrukci přípravku s nádržemi a elektroniky pro čerpadlo by bylo účelnější vložit spíše do hledání problému, proč se snímač nepodařilo zkonstruovat. Po formální stránce by text mohl být více odborný, některé autorovy výrazy a slovní konstrukce se hodí spíše do mluvené řeči než do odborného textu (např. "na divoko" - str. 31). Přehled literatury je vytvořen podle příslušné normy, avšak autor vycházel pouze z šesti uvedených zdrojů. Přes výše uvedené výtky se domnívám, že posluchač projevil bakalářské schopnosti a doporučuji tak práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání F 8/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 22206