KOSORIN, R. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Fojtů, Kateřina

Finanční analýza vybraného podniku je téma běžné. Pro řešení lze využít běžně známé postupy, autor nevyužívá alternativní řešení. Jednotlivé metody finanční analýzy jsou využity běžným způsobem. Teoretické znalosti nejsou zpracováním práce rozšířeny, jde pouze o praktickou aplikaci. Výsledky mají jasnou použitelnost pro konkrétní firmu. Student aktivně pracoval v průběhu obou semestrů, pravidelně konzultoval a dodržoval termíny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Procházková, Kateřina

Bakalářská práce je zpracována na dobré úrovni. V práci je řešena problematika finanční analýzy, což je běžné téma. Tomu odpovídá i praktická část, kdy byly zvoleny běžné postupy pro zpracování finanční analýzy vycházející z teoretických poznatků. V návrhové části se autor snažil jednotlivé návrhy podrobněji rozpracovat. V práci se vyskytují drobné nedostatky, především jazykové nepřesnosti, které ovšem nemají vliv na výsledky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 127289