NOVÁK, L. Zlepšení podpory prodeje konkrétní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autor byl při zpracování práce iniciativním a prokazoval zájem o zvolenou problematiku. Členění práce je na dvě hlavní části (teoretickou a praktickou) a působí ne sice zcela standardně, avšak logicky a přehledně. Autor zde prokazuje schopnost využít získané poznatky v analytické a následně návrhové části práce. Postupy a metody využité v práci lze považovat za standardní a vhodně zvolené. Příjemně zde působí přehledné souhrnné srovnání s konkurenčními pojišťovnami (Tab 2, str. 51), které ukazuje rozdíly ve využívaných marketingově komunikačních nástrojích. Pozitivně také vnímám včlenění vlastního dotazníkového šetření. Návrhy předložené v práci jsou adekvátní, vycházející z výsledků analýz, dobře realizovatelné a směřují ke stanovenému cíli. Otázka k obhajobě: 1) Může být podle Vás ovlivněn výsledek i výborně nastavené podpory prodeje produktu "cestovní pojištění" kvůli omezenému cestování v důsledku omezení kvůli pandemiím?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Realizace návrhů by měla směřovat k cílům v zadání.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autor v práci vhodně využívá standardního postupu a adekvátních metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autor prokázal standardní schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky práce jsou prakticky využitelné. Ať už výsledky analýz, tak i předložené návrhy.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce využívá strukturu členění na teoretickou a praktickou, která sice není zcela standardní, ale působí přehledně. Práce obsahuje formální náležitosti. Autor vhodně volí použitou terminologii.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C V práci je využito adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Nováková, Jana

Autor zvolil tradiční strukturu práce, t.j. rozdělení bakalářské práce na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se autor zabývá marketingovou komunikací a jejími nástroji, které popisuje s podrobným členěním. Teoretická část pak představuje potřebný základ pro praktickou část. Práce je přehledně zpracovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou doplněny hlavně v praktické části vhodně zvolenými obrázky a grafy. Cílem bakalářské práce bylo doporučit vhodné řešení, které by vedlo ke zlepšení podpory prodeje a tím ke zvýšení nejen prodeje, ale i počtu zákazníků. Přístiup autora ke zvolené problematice je kladný a je zde poznat i zřetelná znalost prostředí. V práci je využito standardních, adekvátních metod. Základem pro navrhované řešení pak bylo i provedení dotazníkového šetření mezi klienty a z vyhodnocení jejich požadavků pak vychází i doporučená varianta navýšení prodeje. V praxi je navrhovaná varianta reálná, snadno realizovatelná a měla by vést k požadovanému cíli, i k dyž v současné době je vzhledem k celosvětové pandemii cestování utlumeno. Výsledky práce můžeme proto vnímat jako prakticky přínosné. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 127625