UHLÍŘ, D. Konstrukční návrh zařízení pro transport vaječných skořápek při výrobě potravinových doplňků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Marek

Student David Uhlíř se ve své bakalářské práci věnuje návrhu zařízení pro přepravu vaječných skořápek. V první části práce student vypracoval podrobnou rešerši o možnostech přepravy sypkých materiálů, kde vhodně popsal všechna běžně používaná dopravní zařízení vhodná pro přepravu sypkých materiálů. U všech popsaných možností jsou navíc uvedeny výhody a nevýhody jednotlivých typů zařízení, což rešeršní část značně zpřehledňuje. Na konci první kapitoly je potom uvedena diskuze nad volbou vhodného dopravního zařízení pro přepravu vaječných skořápek. Z této diskuze vyplývá, že student zvolil jako nejvhodnější řešení pásový dopravník. Ve druhé kapitole student podrobně popisuje funkci pásového dopravníku. Také je zde uvedeno rozdělení pásových dopravníků podle různých hledisek a podrobný popis všech komponent, z kterých se pásový dopravník skládá. V závěru této kapitoly je proveden přehled zvolených komponent řešeného pásového dopravníku. Ve třetí kapitole se student věnuje výpočtu pásového dopravníku. Výpočet je proveden podle platných norem. Výpočet byl proveden pomocí programovacího jazyku Python, přičemž Python skript je v práci uveden i jako příloha. Kapitola 4 je věnována tvorbě 3D modelu předmětného dopravníku a výkresu sestavy. Oceňuji, že student vypracoval rendery 3D modelu, které jsou kromě textové části práce uvedeny i v příloze. Za nejdůležitější část příloh však považuji výkres sestavy, který je jedním ze zadaných cílů práce. Výkres je na vysoké úrovni, obsahuje všechny náležitosti, které by měl sestavný výkres obsahovat. Lze konstatovat, že student David Uhlíř splnil všechny zadané cíle práce. Předložená práce je na vysoké úrovni, student se během vypracovávání bakalářské práce pravidelně a aktivně účastnil konzultací. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Naď, Martin

Cieľom bakalárskej práce Davida Uhlířa bol konštrukčný návrh zariadenia pre transport vaječných škrupín pri výrobe potravinových doplnkov. Úvod práce je venovaný rešerši a autor možnosti prepravy vhodne rozdeľuje do 3 kategórií na mechanickú, hydraulickú a pneumatickú avšak veľmi už z počiatku sa zameral na pásové dopravníky pričom popis možností hydraulickej dopravy je len okrajovo a popis pneumatickej dopravy úplne chýba. Taktiež chýba detailnejší popis prepravovanej suroviny a jej vlastností pre lepšie pochopenie následného výberu vhodnej prepravy. V praktickej časti sa autor venuje návrhovému výpočtu pásového dopravníku. Autor vhodne pristupoval k výpočtu na základe normy ISO 5048 avšak v práci sú výpočty radené dosť chaoticky a čitateľ sa v tom orientuje s ťažkosťami. Taktiež vidím ako nedostatok použitie nesprávnych prípadne mierne odlišných hodnôt od zadaných prípadne zvolených hodnôt z predchádzajúcich kapitol. Nakoľko je však výpočet robený v programovacom jazyku Python a je zautomatizvovaný nie je problém dané nedostatky rýchlo napraviť. Ďalšiu časť práce autor venoval tvorbe 3D modelu pomocou programu Solidworks. Túto časť hodnotím veľmi kladne a kvalitu renderov hodnotím ako nadštandardnú. Autor si na tvorbe zostavy dal záležať pričom obrázky vhodne použil aj v práci. Ako nie celkom vydarený však považujem výkres, kde rozmery navrhovaných častí ako aj celkové rozmery dopravníku nie sú nikde uvedené a taktiež chýba úplné vyplnenie kusovníku napríklad materiálom. Obecne sa v práci čitateľ ťažko orientuje, nakoľko v kapitolách a podkapitolách často chýba akýkoľvek popis danej časti a čitateľ narazí len na samotný vzorec s dosadením. Často chýbajú odkazy na obrázky v texte a miestami taktiež chýba odkaz na literatúru prípadne popis odkiaľ konkrétne veci autor čerpal. Taktiež slovné spojenia typu „orgány dopravníku, může se pyšnit certifikací „ považujem pre daný typ práce príliš familiárne. Navzdory tomu, že som v danom posudku poukázal najmä na problémy danej práce považujem ju po vysvetlení prípadnej úprave niektorých nedostatkov za prínosnú a v danom prípade využiteľnú v praxi. Prácu odporúčam k obhajobe a hodnotím výslednou známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 121747