BENDA, D. Stanovení ovládacích momentů uzavírací klapky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Hnízdil, Milan

Bakalářská práce se zabývá problematikou utahovacích momentů uzavírací klapky. V první části práce je provedena rešerše v oblasti uzavíracích klapek. Dále je zde uveden popis jednotlivých součástí klapky a způsob excentrického vyosení disku. Tímto byl splněn první cíl práce – „provést rešerši v oblasti uzavíracích klapek.“ V páté kapitole je uveden vztah pro výpočet krouticího momentu potřebného k otevření uzavírací klapky. Dále jsou zde popsány jednotlivé parametry této rovnice. V šesté a sedmé kapitole se student věnuje analytickému výpočtu uzavíracích momentů klapky, které následně porovnává s měřenými hodnotami. Tímto student splnil i druhý cíl práce – „student by měl nalézt doporučovaný způsob výpočtu krouticího momentu uzavírací klapky a porovnat jej s naměřenými hodnotami.“ Student pracoval na bakalářské práci po celou dobu plně samostatně. Práce je logicky a přehledně uspořádaná. Práce je pěkně zpracována i po grafické stránce. Studentovi se podařilo ověřit vztah výpočtu uzavíracího krouticího momentu klapky s naměřenými hodnotami. Odchylka byla do 10% Na základě výše uvedeného doporučuji předloženou bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vosynek, Petr

Student ve své bakalářské práci řešil problematiku ovládání uzavírací klapky. Text práce je na velmi vysoké úrovni z hlediska stylistiky, formulace, přehlednosti i grafické úpravy. V rešeršní části je popsána řešená soustava a rozdělení uzavíracích armatur dle napojení. Následují analytické výpočty dílčích momentů a nakonec výpočet celkového uzavíracího kroutícího momentu. Součástí práce je i experimentální část, kdy jsou výpočty ověřeny měřením. Student předvedl schopnost použít získané poznatky z bakalářského studia ve výpočtové i experimentální části práce. Taktéž prokázal schopnost pracovat s normami a literaturou. Práci hodnotím stupněm A a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 124367