ZLEVOROVÁ, T. Vliv úpravy vzorků na charakteristické vlastnosti biopaliva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisá, Hana

Předložená práce se zabývá problematikou změny vlastností biopaliv během procesu úpravy vzorku. Práce je logicky rozčleněna do dvou hlavních kapitol, teoretické a experimentální části. V první části je obsažena literární rešerše zabývající se biopalivy, jejich dělením, vlastnostmi a úpravou před analýzami. V experimentální části jsou přehledně popsány použité materiály a postupy stanovení sledovaných vlastností vybraných materiálů a zhodnoceny naměřené a vypočtené výsledky jednotlivých analýz pro vybraná biopaliva. Po formální, jazykové a pravopisné stránce je práce na dobré úrovni. Při zpracování závěrečné práce postupovala studentka aktivně, prokázala dobrou schopnost samostatného řešení a vyhodnocení zadaného úkolu na odpovídající úrovni. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou (velmi dobře/B).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Lachman, Jakub

Předložená bakalářská práce se zabývá vlivem úpravy vzorku na charakteristické vlastnosti biopaliva. Teoretická část práce je zaměřena na dělení biopaliv, postupy pro stanovení charakteristických vlastností paliva a možnosti přípravy vzorku. V experimentální části byly zkoumány čtyři různé plodiny, vždy před mletím a po něm. Výsledky experimentu jsou přehledně uvedeny v grafech a tabulkách. Při vyhodnocení výsledků autorka mylně uvádí, že po vysušení vzorku roste obsah popeloviny či prchavé hořlaviny. Obsah obou složek je víceméně neměnný, po odstranění vody roste pouze jejich podíl. V úvodu a závěru práce je navíc chybně uvedeno, že spalné teplo se dopočítává zpětně z výhřevnosti, která se určuje spálením vzorku v kalorimetru. Ve skutečnosti je to právě naopak. Tato chyba pravděpodobně vychází z rovnice (1.6), kde jsou výhřevnost a spalné teplo zaměněny. Všechny vytyčené cíle ale byly splněny. Práce je zpracována kvalitně, doplněna ilustračními obrázky a přílohami a má potřebné formální náležitosti. I přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124419