VANĚK, M. Emise ze spalování biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Baláš, Marek

Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo proniknout do tématu eliminace emisí kotlů na tuhá paliva. Student nejprve popsal vlastnosti paliv na bázi biomasy a emisí vznikajících při spalování biomasy, v závěrečné části se pak věnoval technologiím sloužícím k eliminaci těchto emisí. Práce přehledná, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Student pracoval na práci samostatně a využíval konzultací, závěry z těchto konzultací byl schopen zapracovat do dalšího postupu. Práce má potřebné náležitosti, slušnou grafickou úroveň. Výskyt pravopisných chyb a překlepů je přiměřený délce práce. Práce splnila zadání i formální požadavky kladené na závěrečnou bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. Práci hodnotím známkou A - výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lisá, Hana

Předložená práce se zabývá emisemi vznikajícími při spalování biomasy a možností eliminace přítomných škodlivých složek emisí. Práce je celkově zaměřena na malé kotle pro domovní vytápění. Text je přehledně členěn do několika kapitol, které na sebe logicky navazují. V první části je popsána biomasa, její spalování, vznikající škodlivé látky a jejich působení na člověka a životní prostředí. V další části jsou stručně shrnuty možnosti eliminace škodlivin z domovních zdrojů vytápění a v poslední části jsou uvedeny konkrétní příklady domovních kotlů a způsobů eliminace TZL a plynných emisí z těchto zařízení. Práce je celkově zpracována odpovídajícím způsobem, pouze v některých kapitolách jsou uvedeny drobné faktické nepřesnosti (viz rovnice str. 21, kap. 3.5.1. str. 22), které nemají na celkovou kvalitu práce podstatný vliv. V práci bylo použito množství relevantních literárních zdrojů. Zdroj 44 (soc. síť Pinterest) však za relevantní označit nelze. Práce má, až na občasné gramatické chyby, úroveň odpovídající bakalářské práci. Předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 124516