KOPECKÁ, E. Rizika spalování odpadů v domovních kotlech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená práce je rešeršního charakteru a zabývá problematikou spalování komunálního odpadu v domácích kotlech. První část měla být zaměřena na rešerši palivových vlastností domovního odpadu. Tato část obsahuje spíše celkový přehled složení a produkce odpadu v ČR jako takového, chybí detailní informace o energetických vlastnostech komunálního odpadu. Další část je zaměřena na popis spalovacího procesu, vznikajících polutantů a jejich dopad na životní prostředí a lidský organismus. Následuje část popisující spalovny odpadu, která je rozsáhlá, fakticky správná, nicméně je částečně nad rámec zadání, resp. zde chybí detailnější srovnání s dále popisovanými domovními kotli. Závěrečná část práce popisuje vznikající emise při spalování v domovních kotlech a jejich srovnání se spalovnami odpadů. Při tvorbě práce nebylo možné dohledat relevantní data ze spalování odpadu v domovních kotlech, ani v zahraniční literatuře. Proto je srovnání provedeno pro spalování jiných paliv. Z důvodu uzavření zkušebny také nemohl být proveden srovnávací experiment, který měl být původně závěrem práce. Práce obsahuje několik faktických chyb, celkově práce působí nesourodě. Chybí větší provázanost jednotlivých kapitol a vlastní závěry autorky. Z práce je patrné, že autorce chybí větší teoretické znalosti dané problematiky a přehled o energetických oborech a tématech. Některé části práce jsou zpracovány spíše jako populárně-vědecký text než jako technická zpráva. Do budoucna lze doporučit větší důraz na pečlivější stavbu struktury a provázanosti práce a lepší zpracování komentářů k získaným datům. Při zpracování závěrečné práce postupovala studentka aktivně. Po formální, jazykové a gramatické stránce je práce na průměrné úrovni, s některými drobnými nedostatky (např. kvalita obrázků či tabulek). I přes výše uvedené nedostatky, práce splnila hlavní body zadání a veškeré zákonné požadavky, předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou dobře/C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Špiláček, Michal

Předložená práce má mnoho nedostatků, jako je nejednotný grafický styl tabulek a obrázků, gramatické chyby, zkratka POP není nikde vysvětlena, špatně použité pojmy, např. na str. 19 vznik emisí oxidu dusnatého/vznik emisí oxidů dusíků. Oddíl o oxidech dusíku je celkově zmatečný. A i když se jedná o rešeršní práci, celý oddíl o spalovnách je navíc, protože z něj není odvozena souvislost s cíli práce a dále jsou zde zmínky k procesům nesouvisejících s tématem (např. oddíly 2.2.2, 2.2.3), což zbytečně práci natahuje. Odsud plyne jistá nelogičnost struktury práce. Oddíl 4.2.2 je pro zadání práce nejvíce relevantní a měl to být její nosný prvek, ale místo toto je to oddíl třetí úrovně. Celkově jsou v práci skoro všechny potřebné informace obsaženy, ale čtenář si je musí sám dávat do souvislostí. Jako příklad lze uvést oxidy dusíku (str. 18), kterým je dopřán větší prostor než polyaromatickým uhlovodíkům (str. 23), i když o nich není v tabulce 4.2 (str. 41) žádná zmínka. Problematika spalování kapalných paliv (použitých olejů z domácností) se práci nevyskytuje. Největší problém je nesplnění prvního cíle práce: „Zpracovat rešerši palivových vlastností domovního odpadu“. Ten je potřeba doplnit u obhajoby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti
Grafická, stylistická úprava a pravopis
Práce s literaturou včetně citací
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 124533